Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:362 (2011-2012)
Innlevert: 30.11.2011
Sendt: 30.11.2011
Besvart: 07.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hva er statsrådens kommentar til at det er lagt vesentlig andre anbudskriterier til grunn for den utlyste FOT-ruten Evenes-Tromsø tur/retur enn hva dagens Widerøetilbud representerer, og hvordan vil statsråden sikre et tilfredsstillende ruteopplegg fra Evenes mot Bodø, Helgeland og Trondheim?

Begrunnelse

Ved utlysning av nye FOT-ruter fra 2012-2017 er strekningen Evenes-Tromsø med 2 flyvninger tur/retur daglig tatt med.
I dag flyr Widerøe to rundturer Tromsø-Evenes-Bodø med Dash 8 med trykkabin, en tidlig morgen og en sent kveld, på rent kommersielt grunnlag. Men ruten er sårbar. Flymaskinen tas ut og ruteopplegget endres ved problemer på andre Widerøeruter.
Effektive flyforbindelser mellom Sør-Troms og fylkeshovedstaden er viktig, og det har lenge vært et krav fra regionen om FOT-ruter Evenes-Tromsø-Evenes. Det uttrykkes nå skuffelse over at departementet har utarbeidet anbudet uten at berørte kommuner og næringslivet i regionen har fått komme med innspill.
Konkret reageres det på anbudskriteriene for ruten mellom Evenes og Tromsø der det legges til grunn mindre fly, 15 seter og sannsynligvis uten trykkabin. Dette innebærer at tilbudet til de reisende kan bli satt mange år tilbake når det gjelder standard, ruteopplegg og regularitet.
Det stilles videre spørsmål om hvordan forbindelse sørover mot Bodø, Helgeland og Trondheim vil bli ivaretatt i anbudsperioden 2012-2017. Et godt ruteopplegg her er av særlig betydning for oljenæringen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den 25. august 2011, publiserte Samferdselsdepartementet forpliktelser til offentlig tjenesteytelse på ruten Harstad-Narvik (Evenes) – Tromsø v.v., og ruten ble inkludert i anbudsutlysningen for drift av regionale flyruter i Norge fra 1. april 2012. Bakgrunnen for å ta ruten inn i ordningen med offentlig kjøp er at Regjeringen ønsker å forbedre transporttilbudet med fly i områder med spesielle avstandsutfordringer, særlig i Nord-Norge.

Det er i dag svak flyforbindelse mellom Harstad-Narvik regionen og Tromsø, med kun én daglig direkte tur-retur flygning fra Evenes. Samferdselsdepartementet har derfor stilt krav om bedre flyforbindelse på ruten med minst to daglige tur – retur flygninger mandag til fredag og minst to tur – retur flygninger i helgen, uten mellomlandinger. Med bakgrunn i trafikkgrunnlaget på ruten er det også satt krav om at det skal benyttes luftfartøy med minimum 15 seter på ruten. Dette er ikke til hinder for at det kan benyttes større luftfartøy om operatørene ønsker å legge inn bud med slike. Jeg ser det som viktig å styrke Harstad-Narvik lufthavn, Evenes, som transportknutepunkt i regionen med tanke på den fremtidige lufthavnstrukturen i området.

Dagens flyrutetilbud på strekningen Harstad-Narvik (Evenes) – Bodø opereres på kommersielle vilkår med tilfredsstillende standard. Samferdselsdepartementet kjøper i tillegg flyrute på ruten Narvik (Framnes) – Bodø v.v. som også blir videreført fra 1. april 2012. Til sammen mener jeg at disse rutene sikrer et tilfredsstillende tilbud fra Harstad-Narvik regionen mot Bodø, hvor det er muligheter for å fly videre mot Helgeland og Trondheim.