Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:366 (2011-2012)
Innlevert: 30.11.2011
Sendt: 30.11.2011
Besvart: 07.12.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Selskapene Salmar og Marine Harvest kunne 29. november melde at de hadde hatt en situasjon med rømming av laks fra to av sine anlegg i Sør Trøndelag. Det blir hevdet at en mulig årsak til dette er det uværet som har rammet kysten av Norge i forbindelse med stormen "Berit" I forkant av denne stormen ble det sendt ut varsel om ekstremvær og fylkesmennene varslet sine kommuner.
I den forbindelse vil jeg be statsråden redegjør for hvilke tiltak oppdrettsnæringen er pålagt i slike situasjoner for å unngå rømming?

Begrunnelse

Norskekysten blir ved jevne mellomrom utsatt for uvær i form av både mye nedbør og sterk vid. Dette er ikke noe nytt som har oppstått de senere år, men noe en er relativt godt vant med. Det skjer imidlertid at det blir varslet om ekstremvær og derigjennom blir en bedt om å iverksette noen særlige tiltak som sikring av løse gjenstander, sjekke fortøyninger til båter etc. Det er også et faktum at mange oppdrettsanlegg allerede ligger ute langs kysten og er dermed svært værutsatt. Det blir også fra noen hold fremhevet et ønske om å flytte flere av de anleggene, som i dag ligger inne fjordene, lenger ut mot kysten, ja sågar enda lenger ut enn der de befinner seg i dag. Når et uvær så treffer kysten vår er det en kjensgjerning at belastningen på disse anleggene kan bli enorme og fare for skader, med dertil påfølgende rømming av oppdrettsfisk, er absolutt tilstede. Det er på denne bakgrunn grunn til å stille seg det spørsmål om hvorvidt at den beredskap og gjeldende sikkerhetstiltak er gode nok for å ivareta en slik situasjon. Nå er det altfor tidlig å konkludere med hva som gikk galt ved de to omtalte anleggene og eksakt hvor mye laks som er rømt, men det gjør likevel at man sitter igjen med spørsmålet om dette kunne vært unngått. Det er viktig at en reduserer risikoen for rømming så godt som det er mulig å få til, men hundre prosent kan man selvfølgelig aldri garantere seg mot dette. Det er også grunn til å påpeke at aktørene selv raskt satte i gang med gjenfangst og at rømmingen skjedde på en tid av året der fisken etter all sannsynlighet i stor grad vil dø eller bli fisket opp av de tiltak som er iverksatt, men sikker er en aldri. Det er på denne bakgrunn all mulig grunn til å se på det regelverk og de beredskapsplaner som finnes knyttet tilvarsel om ekstremvær for å unngå slike situasjoner i fremtiden.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Oppdrettsnæringa er strengt regulert. Det stilles en rekke krav i regelverket for å forhindre rømming. Kravene finnes i: akvakulturloven, internkontrollforskriften (IK-akvakultur), akvakulturdriftsforskriften og forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften).

For det første stiller akvakulturloven et overordnet krav i sin miljønorm (§ 10) hvor det stilles et generelt krav om at oppdrettsanlegg skal drives på en miljømessig forsvarlig måte. Dette innbefatter blant annet krav om nødvendige rømmingsforebyggende tiltak.

Internkontrollforskriftens § 5 sier at oppdretter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dårlig vær med påfølgende økt risiko for rømming omfattes av dette kravet.

Akvakulturdriftforskriften stiller også et generelt krav om at driften ved et oppdrettsanlegg skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig (§ 5). Forskriften stiller videre en rekke kompetansekrav til den som er ansvarlig for den daglige driften til å inneha nødvendig kunnskap for å hindre, oppdage og begrense rømming av fisk (§ 6). Videre stilles det i § 12 krav om at den ansvarlige for driften på anlegget skal sikre at det føres risikobasert tilsyn på anlegget. Tilsyn med installasjoner, tekniske innretninger og utstyr for produksjon skal utføres minst en gang om dagen. Forskriften sier videre at ved varslet uvær skal det utføres særskilt kontroll av at installasjoner er forsvarlig sikret. Feil og mangler ved installasjoner, tekniske innretninger og utstyr skal straks utbedres.

NYTEK-forskriften stiller en rekke konkrete tekniske krav til både akvakulturanlegg, komponenter og ekstrautstyr som benyttes. Formålet er å forebygge rømming gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene. Det stilles blant annet krav til lokalitetsundersøkelse som kartlegger hvilke påkjenninger fra strøm, bølger og vind som kan forventes ved den aktuelle lokaliteten. Basert på denne stilles krav om at alt utstyr som benyttes skal tåle disse påkjenningene med god margin. En revidert NYTEK-forskrift med enda strengere tekniske krav trer i kraft fra nyttår. Da vil også deler til fortøyningene være omfattet av krav til produktsertifisering. I tillegg skal alle anlegg fra 1. januar 2013 ha anleggssertifikat som sikrer at anlegget i sin helhet er i forsvarlig teknisk stand og dimensjonert med tanke på værforholdene på den valgte lokalitet.

I tillegg til kravene i lover og forskrifter, som oppdretter plikter å følge, gikk Fiskeridirektoratet ut med varsel til oppdrettere om å sjekke anleggene sine ekstra godt i forkant av uværet.

En ny rømmingskommisjon er under etablering. Den nye Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA) skal være et mer rendyrket teknisk ekspertutvalg som blant annet skal bistå Fiskeridirektoratet med egne uavhengige undersøkelser i felt, og som skal vurdere saker og systemfeil av mer teknisk og prinsipiell karakter ved utstyr og drift. RKA vil bestå av personer med teknisk kompetanse særlig på systemer og anleggskomponenter, materialsvikt og utstyrssvikt som dekker hele risikoområdet rømming, som et supplement til tilsynskompetansen i Fiskeridirektoratet.

Det er for tidlig å konkludere med hva som er årsakene til de meldte rømmingene etter ”Berit”, og hvor mye fisk som faktisk har rømt. Jeg forventer at det gjennomføres grundige undersøkelser og etterforskning som vil gi oss svar på disse spørsmålene. Det er et prioritert område for regjeringen å redusere rømming av oppdrettfisk. Lov- og regelverket skal sikre at det ikke plasseres ut oppdrettsanlegg som ikke tåler den påkjenningen de normalt blir utsatt for. Dette gjelder også når det er dårlig vær.