Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:367 (2011-2012)
Innlevert: 30.11.2011
Sendt: 30.11.2011
Besvart: 07.12.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med den bebudede stortingsmeldingen om fiskerinæringen, hvilke justeringstiltak vil statsråden initiere overfor den konvensjonelle havfiskeflåten vedrørende strukturkvoter?

Begrunnelse

Strukturkvoteordningen for havfiskeflåten reguleres etter Forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten, gitt med
hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) S 14. Ifølge Fiskebåtredernes Forbund har den konvensjonelle havfiskeflåten akutte behov for justeringer i strukturkvoteordningen. IføIge forbundet har ikke havfiskeflåten tilstrekkelig inntjening til å forsvare nybygg av fartøy, og flere nybyggingsprosjekt er lagt på is. Dette til tross for at det er et stort behov for fornying av flåten, og ressurssituasionen er god.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Hovedmålet med meldingen er å utvikle en fremtidsrettet politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten. Vi har ambisjoner om å legge fram en bred, overordnet og helhetlig melding.

Tiden frem til meldingen skal legges frem for Stortinget har vi tenkt å bruke godt. Jeg vil blant annet fortsette å reise langs kysten og ha samråd med flest mulig miljøer rundt om i landet. Nye tiltak vil, som vanlig praksis ved meldinger til Stortinget, legges fram når meldingen lanseres.