Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:370 (2011-2012)
Innlevert: 30.11.2011
Sendt: 01.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Har justisministeren en oversikt over hvor mange som hvert år slipper unna varetektsfengsling eller går fra lukket til åpen soning på grunn av manglende varetektsplasser?

Begrunnelse

Riksadvokaten Tor Axel Busch sa treffende" Det er snarere slik at flere kunne ha vært fengslet, og manglende fengselskapasitet har ført til for tidlig løslatelse eller til at det ikke begjæres fengsling der lovens vilkår er oppfylt". Politiet fortviler fordi personer som venter på å få sin sak behandlet i retten, slipper unna som følge av at det ikke er tilstrekkelig med plasser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Lovgivningen oppstiller både generelle og spesielle vilkår for at en person skal kunne varetektsfengsles. Hvorvidt en person fremstilles for varetektsfengsling avhenger av en konkret vurdering av en rekke skjønnsmomenter slik som det straffbare forholdets alvorlige karakter, behovet for å måtte anvende tvangsmidler i forbindelse med etterforskingen og gjerningsmannens kriminelle aktivitet i sin alminnelighet. Varetektsfengsling besluttes av domstolene.

Det kan være mange årsaker, og kanskje samvirkende årsaker, til at det i den enkelte sak ikke begjæres varetektsfengsling. Det foreligger ingen undersøkelser mht. i hvor stor grad en anstrengt varetektssituasjon alene har vært avgjørende i forhold til om fengsling begjæres eller ikke.

I begrunnelsen for spørsmålet refereres det til en uttalelse fra Riksadvokaten. Jeg er fra Riksadvokatembetet gjort oppmerksom på at uttalelsen ikke er riktig gjengitt. Uttalelsen ble gitt i tilknytning til en undersøkelse og vurdering av fengslingspraksis som ble foretatt av Oslo statsadvokatembeter. Det Riksadvokaten uttalte var:

“Riksadvokaten slutter seg i det vesentlige til de vurderinger Oslo statsadvokatembeter har gjort. Ikke minst må det understrekes at utviklingen i retning av økt bruk av varetekt synes å være resultat av målrettet arbeid med bekjempelsen av særlige kriminalitetsproblemer, herunder mobile vinningskriminelle utlendinger og asylsøkere som selger mindre mengder narkotika. Det ser ikke ut til at fengsling benyttes i strid med regelverket, eller benyttes i større omfang enn nødvendig eller hensiktsmessig. Det er snarere slik at flere kunne vært fengslet, og manglende fengselskapasitet har i enkelte tilfeller ført til for tidlige løslatelser, eller til at det ikke begjæres fengsling der lovens vilkår er oppfylt.”

Det foreligger ingen oversikt på landsbasis av antallet soningsinnsatte som årlig overføres fra lukket til åpen soning på grunn av manglende varetektsplasser. Det er et overordnet prinsipp at man ikke skal gjennomføre straffen på høyere sikkerhetsnivå enn nødvendig. I St. meld nr. 37 (2007-2008) «Straff som virker» er det et uttalt mål å øke andelen innsatte som soner straffen på lavere sikkerhetsnivå og å øke bruken av alternative reaksjoner. Dette er fortsatt regjeringens mål, og dette fikk tilslutning fra flertallet i Stortinget ved behandlingen av meldingen.