Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:374 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 01.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Budstikka 29. november 2011 planlegger Vestre Viken omfattende psykiatrikutt. Dette rammer primært tilbudet i Asker og Bærum, og omfatter i følge avisen tilbud innen rus og ungdomspsykiatri. Det er opprørende og alvorlig dersom opplysningene stemmer. Mens helsebyråkratiet vokser planlegges det kutt i tilbudet til de aller svakeste gruppene. Over tid kan dette føre til høyere kostnader for samfunnet.
Er disse kuttene i tråd med helseministerens styringssignaler?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Departementet har gitt tydelige styringssignaler til de regionale helseforetakene om å prioritere det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Gjennom samhandlingsreformen legger vi til rette for bedre helhet i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser generelt, ved å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spisse spesialisthelsetjenestefunksjonene.

Jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at det innenfor rusområdet og psykisk helsevern for barn og unge i Vestre Viken HF planlegges en kostnadsreduksjon på 2 %

i budsjettet for 2012 dvs. henholdsvis 5 millioner kroner og 2 millioner kroner. På rusområdet tenkes dette løst gjennom reduserte gjestepasientkostnader, samt øvrige tilpasninger innen avdelingen. Innenfor psykisk helsevern for barn og unge planlegges omgjøring av døgnpost på Bjerketun (Granum) fra 7- til 5-døgnspost. Dette vil gjennomføres samtidig med at en annen døgnpost på Bjerketun (Skogstua) omgjøres fra 5- til 7-døgnspost. Som ledd i omleggingen forutsettes det fleksibel bruk av døgnplassene på Bjerketun og eventuelt økt bruk av ambulant virksomhet for oppfølging av familier.

Jeg er blitt informert om at tilbudene som berøres innenfor rusområdet og barn- og ungefeltet gjelder for hele foretaket og vil således ikke få virkning spesifikt for Asker og Bærum. Helse Sør-Øst presiserer videre at omstillingen ved Vestre Viken ikke skal gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene. Hvilke løsninger som til slutt blir gjeldende blir avgjort under budsjettbehandlingen i foretakets styremøte 21. desember.

Til slutt viser jeg til at styret i Vestre Viken har vedtatt, i forbindelse med behandling av framdrift for strategiplan for 2012 - 2025, å styrke akuttfunksjonen ved DPS, og at det skal vurderes å ta i bruk eventuelle ledige lokaler innen somatikk for å oppnå dette. Formålet med dette er å redusere behovet for sykehusinnleggelser, hvilket er i tråd med departementets styringssignaler. Det er videre vedtatt at akuttfunksjoner, psykosebehandling, sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri skal integreres tettere med somatiske tjenester.

Jeg har tillit til at Vestre Viken HF vil tilby gode og tilgjengelige tjenester til rusmiddelavhengige og til barn og unge med psykiske lidelser også etter den planlagte omleggingen. Departementet vil følge utviklingen nøye.