Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:379 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 07.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Er det hensiktsmessig at personlig næringsdrivende/enkeltmannsforetak ikke kan søke om penger over potten bevilget til sosialt entreprenørskap i kap. 621 post 70?

Begrunnelse

Sosialt entreprenørskap kan ikke kategoriseres etter valgt selskapsform eller finansieringsmodell, og det virker lite hensiktsmessig å utelukke noen selskapsformer som departementet tilsynelatende gjør når det gjelder disse midlene. Dersom man frykter at pengene vil bli tatt i utbytte av eierne i et privat selskap burde det være mulig å finne frem til mer målrettede måter å forhindre det på enn å utelukke alle næringsdrivende fra å søke om slik midler.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det fremgår av Prop. 1 S (2011-2012) at kap 621.70 går til frivillige organisasjoner og private stiftelser som utfører arbeid for vanskeligstilte, og som er talerør for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og utfører likemannsarbeid og selvhjelpsarbeid.

Sosialt entreprenørskap hører under denne bevilgningen, jf. Prop. 1 S (2011-2012) kap 621 post 70 Frivillig arbeid. Stortinget bevilget 2,6 mill. kroner i 2011 til sosialt entreprenørskap for å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

I samsvar med dette er det utarbeidet et eget regelverk knyttet til tilskuddsmidlene til sosialt entreprenørskap. Søkerkretsen er avgrenset til frivillige organisasjoner, uavhengig av hvilken selskapsform som er valgt. Innenfor denne rammen er det altså mulig for personlig næringsdrivende/enkeltmannsforetak å søke om midler. Søkerne må imidlertid blant annet godtgjøre at det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.