Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:380 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 09.12.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Kan statsråden redegjøre for på hvilken måte fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag er styrket bemanningsmessig og ellers?

Begrunnelse

I svar til Olemic Thommessen på skriftlig spørsmål i dokument nr. 15:214 (2011-2012) om den lange ventetiden i fylkesnemdene skriver barne-, likestillings- og inkluderingsministeren blant annet:

”Fylkesnemnda i Trøndelag har også lang berammingstid. Dette skyldes en svært høy saksinngang i denne nemnda første halvår 2011. Denne situasjonen tas det nå tak i, og nemnda er bl.a. styrket bemanningsmessig.”

I brev av 07.11.2011 til Kommuneadvokatene og advokater til private parter fra Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag skrives det at

” …det ikke kan forventes en reduksjon i saksbehandlingstiden i 2012 i det fylkesnemda Trøndelag ikke vil få ekstra ressurser på bakgrunn av foreslått tildelt budsjett til fylkesnemdene for 2012. I forhold til saksantall mangler vi pr i dag en nemdlederstilling. Vi har forståelse for at den lange saksbehandlingstiden medfører ekstra belastninger og uforutsigbarhet for barna og partene.”

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: For fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker totalt sett er saksinngangen i 2011 om lag på samme nivå som i 2010. Fylkesnemnda i Trøndelag har imidlertid hatt en svært stor økning i saksinngang i 2011.

Slik saksøkning medfører en umiddelbar økning i berammingstiden for sakene, og en betydelig økning i arbeidsmengden for både nemndsledere og administrativt personale ved nemnda. Spesielt for nemndslederstillingene er det vanskelig å justere ressursene raskt. Dette skyldes i hovedsak at de spesielle kvalifikasjonskravene til nemndsledere gjør rekruttering krevende. Det tar tid å få ansatt nemndsledere og det er vanskelig å finne kvalifisert hjelp for korte engasjementer.

Nemnda i Trøndelag har per i dag fire faste hjemler for nemndsledere. I 2011 er nemnda styrket med ett årsverk. I tillegg ble nemnda midlertidig styrket tilsvarende 50 prosent stilling for en ansatt i administrasjonen i seks måneder.

I 2011 ble fylkesnemndene omorganisert slik at disse nå er skilt ut fra departementet som en egen virksomhet. Jeg mener omorganiseringen gir bedre ledelse og styring av fylkesnemndene og forventer at dette vil gi resultater i form av bedret ressursutnyttelse. Direktøren og hennes administrasjon er i gang med å forbedre rutiner og utveksling av beste praksis mellom nemndene. Den nye organiseringen legger også til rette for større grad av utveksling av nemndslederressurser mellom nemndene, noe som er utnyttet i 2011.

Selv om kun en liten andel av sakene behandles innenfor fristene i loven, er det positive trekk ved utviklingen hittil i år. For enkelte nemnder er berammingstiden betydelig redusert i forhold til første tertial. En annen positiv utvikling er reduksjonen i antall ubehandlede saker. Per. 1. september var det totalt 722 ubehandlede saker i nemndene, mens dette tallet var redusert til 626 saker per 1. november.

Direktøren for fylkesnemndene vil vurdere hvilket rom det er for styrking av bemanningen i nemndene totalt sett innenfor den budsjettrammen Stortinget vedtar for 2012, samt fylkesnemndenes regnskapsmessige resultat. En eventuell styrking av nemnda for Trøndelag vil bli vurdert i denne sammenheng. Saksinngangen for denne nemnda ser ut til å ha stabilisert seg på det høye nivået fra 2011, og en ytterligere styrking av bemanningen vurderes.

Jeg ser meget alvorlig på de lange ventetidene i fylkesnemndene. Samtidig vil jeg vise til at det er gjennomført flere tiltak for å bedre ressursutnyttelsen i virksomheten, og saksbehandlingskapasiteten er økt. Jeg mener at de grepene som er gjort er gode, og forventer at tiltakene snarest vil gi redusert saksbehandlingstid.