Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:384 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Viser til at Arbeidstilsynet har varslet at Oslo Universitetssykehus kan få dagbøter dersom det ikke ryddes opp i de fysiske arbeidsforholdene. Undertegnede frykter at dette vil medføre ytterligere kutt i pasienttilbudet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Arbeidstilsynets pålegg overfor Oslo Universitetssykehus om utbedring av bygningsmassen følges opp, og ikke går på bekostning av behandlingstilbudet til innbyggerne?

Begrunnelse

Arbeidstilsynet har slått fast at deler av bygningsmassen til Oslo Universitetssykehus er i så dårlig forfatning at de er bekymret for ansattes helse- og arbeidsmiljøforhold. Arbeidstilsynet påpekte manglene allerede for et halvt år siden uten at noe har blitt gjort, og så seg nå nødt til å sende en påminnelse. OUS har frist til 19. desember med å komme med innsigelser eller nye opplysninger, ellers har Arbeidstilsynet varslet tvangsmulkt. Oslo Universitetssykehus er i en svært krevende økonomisk situasjon og har allerede varslet kutt neste år som vil gå utover behandlingstilbudet og dermed pasientene. De utbedringene som Arbeidstilsynet påpeker er nødvendig vil koste sykehuset penger. Det er viktig at sykehuset følger opp påleggene og sørger for å ruste opp lokalene som kommer både ansatte og pasienter til gode. Jeg er imidlertid bekymret for at dette vil føre til ytterligere kutt i behandlingstilbudet til innbyggerne. I den økonomiske situasjonen Oslo Universitetssykehus er i nå mener jeg at det ville være naturlig at sykehuset fikk en ekstrabevilgning for å gjøre nødvendige oppgraderinger slik at de fysiske forholdene ved sykehuset blir forbedret. Dette vil forhindre at påleggene fra Arbeidstilsynet fører til at pasientbehandlingen rammes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med de fysiske arbeidsforholdene ved Oslo universitetssykehus i juni 2011, med stikkprøver av arbeidslokaler og inneklima ved bygningene på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Tilsynet avdekket da mangler som resulterte i vedtak 18. juni 2011 med ti pålegg, der ett av påleggene var å utarbeide en oppdatert vedlikeholdsplan innen 1. november 2011. Dette er ikke gjennomført. Arbeidstilsynet har derfor gjentatt pålegget med ny frist 1. mars 2012, samt varsler om tvangsmulkt på 1 mill. kroner pr dag dersom pålegget ikke oppfylles.

Jeg har klare forventninger om at Oslo universitetssykehus følger opp og ivaretar arbeidsgiveransvaret for de ansattes arbeidsmiljø og utarbeider og vedtar oppdatert vedlikeholdsplan innen fastsatt frist. Jeg er kjent med at konst. administrerende direktør er godt i gang med å utarbeide vedlikeholdsplanen som en integrert del av hele sykehusets arealplan og strategisk langtidsplan. Dette skal legges fram for styret for Oslo universitetssykehus HF 15. februar 2012.

Jeg er enig i at det trengs både bygningsmessige tiltak, og at det blir gjennomført nødvendig vedlikehold ved Oslo universitetssykehus. Det nye styret ved sykehuset må prioritere å få på plass nødvendige planer for investeringer og vedlikehold som understøtter omstillingsarbeidet i hovedstadsområdet.

Regjeringen har i Prop. 1 S (2011-2012) foreslått, og Stortinget har sluttet seg til, å gi et investeringslån på 750 mill. kroner til Helse Sør-Øst RHF for 2012 og 2013 som vil sikre at første fase i Oslo universitetssykehus sin omstillingsplan kan gjennomføres. Jeg forventer at Oslo universitetssykehus nå gjør nødvendige kortsiktige tiltak for å imøtekomme Arbeidstilsynets krav, samtidig som de utarbeider gode, framtidsrettede prosjekter for større investeringer som kan bringe omstillingen i hovedstaden videre i et godt spor. Jeg legger til grunn at disse planene legges fram for departementet innenfor rammen av den etablerte ordningen for investeringer i helseforetak.