Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:394 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 05.12.2011
Besvart: 08.12.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for oppfølging av næringaktører innen landbruket som er fradømt retten til å holde husdyr på midlertidig eller permanent basis for å sikre at de ikke starter opp ny virksomhet eller mottar produksjontilskudd i sanksjonsperioden?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Retten til å ha dyr kan fradømmes av domstolen. I gjeldende dyrevelferdslov finnes hjemmelen for dette i § 33. I tillegg har Mattilsynet siden 1.1.2010 hatt anledning til å fatte forvaltningsvedtak etter dyrevelferdsloven § 33 om forbud mot aktiviteter omfattet av dyrevelferdsloven, herunder forbud mot hold av en eller flere dyrearter.

Gjennom å registrere egne vedtak i tilsynssystemet MATS vil Mattilsynet være i stand til å identifisere vedkommende flere år i etterkant, og så lenge avgjørelsen har relevans. Det vil også kunne identifiseres dersom vedkommende flytter og starter opp tilsvarende virksomhet i en annen landsdel.

Mattilsynets oppfølging av næringsaktører som har mistet retten til å ha dyr, helt eller delvis, enten gjennom dom eller forvaltningsvedtak, vil være risikobasert.

Mattilsynet mottar de fleste dommer som innebærer forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven § 33. Spesielt gjelder dette for næringsaktører, der sakene oftest har startet gjennom anmeldelse fra Mattilsynet. Mattilsynet har likevel rettet en henvendelse til domstolsadministrasjonen for å undersøke mulighetene for å få oversendt avgjørelser knyttet til rettighetstap etter dyrevelferdsloven, slik at det sikrer muligheter for videre oppfølging. Slik det i dag fungerer, blir dommer innhentet dersom Mattilsynet kjenner til at det eksisterer en dom.

Vedtak om produksjonstilskudd fattes av kommunen med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. Landbruksforvaltningen (kommunen, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning) fører tilsyn med at utbetaling av produksjonstilskudd er riktig. Forskriftens § 12 fastsetter:

”Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes”.

En person som viderefører et husdyrhold etter at vedkommende med hjemmel i dyrevelferdsloven har mistet retten til å holde den aktuelle dyrearten, må anses å drive i strid med regelverket for jordbruksvirksomhet.

Jeg forventer at Mattilsynet, innenfor rammene av personopplysningsloven, informerer landbruksforvaltningen om vedtak etter dyrevelferdsloven som innebærer at det er aktuelt å holde tilbake eller avkorte produksjonstilskudd.