Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:386 (2011-2012)
Innlevert: 02.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 12.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Riksvei 174 er en sidevei til riksvei 2, og utpå nyåret skal det åpnes en ny bomstasjon på riksvei 174 ved Nybakk som skal finansiere fremtidig utbygging på Rv 2. Dette til tross for at bompengeinnkrevingen på Rv 2, der det allerede er bommer, ligger 4 år foran skjemaet. Bomstasjonen vil særlig ramme alle de i Nes kommune som pendler til Jessheim og Gardermoen hver dag og som ikke bruker Rv 2.
Vil statsråden gjøre om vedtaket i saken, med tanke på at bompengeinntektene er langt høyere enn forutsatt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Stortinget samtykket i delvis bompengefinansiert utbygging av rv 2 på strekningen Kløfta – Nybakk gjennom vedtak i Stortinget 28. mai 2004, jf. St.prp. nr. 47 (2003-2004) og Innst. S. 168 (2003-2004). Som det går fram av St.prp. nr. 47 (2003-2004), var det lokal uenighet om plasseringen av bomstasjonen på ny rv 2. Nes kommune ønsket at bomstasjonen skulle plasseres vest for Nybakkrysset, mens Ullensaker kommune ønsket at bomstasjonen skulle plasseres øst for krysset. Som et kompromiss ble det enighet om at bomstasjonen skulle stå på ny rv 2 vest for Nybakkrysset de 5 første årene, og deretter øst for krysset i resten av innkrevingsperioden. Dette er forutsatt oppnådd ved at fv 174 legges om vestover og føres inn i et nytt kryss med rv 2. Det er altså ikke snakk om å etablere en ny bomstasjon for å finansiere framtidig utbygging av rv 2.

Bompengeinnkrevingen startet 1. november 2007, noe som innebærer at den forutsatte omleggingen av fv 174 skal skje i løpet av 2012. Jeg er kjent med at det i den senere tid har vært diskutert i de berørte kommuner om bomstasjonen på ny rv 2 skal flyttes. Statens vegvesen vil derfor ta saken opp med berørte kommuner og fylkeskommuner med sikte på en snarlig avklaring.