Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:395 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 05.12.2011
Besvart: 08.12.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan ser statsråden på temaet hest i næring?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Hesten har alltid hatt en plass i det norske samfunn og i landbruket. Først og fremst til arbeid i jordbruk, skogbruk, industri og til transport. Den teknologiske utviklingen som mekaniserte landbruket, førte til sterk reduksjon av hesteholdet. Et bunnivå på ca 15 000 hester ble nådd på begynnelsen av 1980-tallet.

I dag har hesteholdet tatt seg opp igjen og det antas at vi har minst 60 000 hester. Hesteholdet har med tiden dreid i en retning som har gitt folk i bynære strøk muligheter for kontakt med dyr, og hesten har blitt et viktig bindeledd mellom land og by.

Totalisatorspill i trav og galopp bidrar årlig til å generere inntekter på om lag 600 mill. kroner til å fremme hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl. Samtidig engasjerer hestesport et stort antall personer. Trav- og galoppsporten har om lag 15 000 medlemmer. Norges Rytterforbund har ca 42 000 medlemmer fordelt på 400 klubber.

Jordbruket er leverandør av fôr og beiter til hest og står for en betydelig oppstalling av hestene.

Dersom man legger til grunn tall fra Sverige, vil om lag hver 10. hest arbeidsmessig skape ett årsverk. Med vårt omfang på hesteholdet kan man anta at hesteholdet i Norge genererer om lag 4 – 6000 årsverk. Sysselsettingseffekten med hesteholdet er derfor stor og potensialet for utvidelse av hesteholdet er også stort. Bruk av hest for sport, fritidsriding og turisme har fortsatt et betydelig vekstpotensial.

I tillegg ser mange innenfor landbruket muligheter for å nytte hest i tilleggsnæringer innenfor ”grønt reiseliv” og ”Inn på tunet”, og dette er også områder i vekst. Hesten bidrar her med opplevelser, terapiridning, rehabilitering og mestring, og ikke minst opplæring av ungdom i viktighet av ansvar.

Jeg viser for øvrig til Meld. St. 9 (2011 – 2012) om Landbruks- og matpolitikken der hestehold er gitt omtale.