Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:393 (2011-2012)
Innlevert: 02.12.2011
Sendt: 05.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Pasienter opplever ikke å få operasjoner og nødvendig behandling i tide, og flere må gå med store smerter lenger enn nødvendig på grunn av manglende kapasitet og sviktende systemer.
Hva vil statsråden foreta seg for å bedre situasjonen på seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi ved Ortopedisk avdeling Rikshospitalet/OUS?

Begrunnelse

Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi (”håndseksjonen”) ved Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet/OUS har landsfunksjon i replantasjonskirurgi (påsying av avkappede legemsdeler) og for pleksuskirurgi, og regionsfunksjon i avansert overekstremitetskirurgi for Helse Sørøst. Dette innbefatter bl.a. primærbehandling og sekundær rekonstruksjon etter alvorlige skader, perifer nervekirurgi, leddprotesekirurgi i overekstremiteten, endoskopisk kirurgi, kirurgi ved cerebral parese og spastiske tilstander, behandling av barn med deformiteter og medfødte misdannelser i overekstremiteten m.m. Flere av disse tilstandene får seksjonen henvist også fra andre deler av landet, og noen kan betegnes som landsfunksjoner.
Omstillingen til OUS har ført til store driftsproblemer på seksjonen med strykninger, utsettelser, ineffektivitet og sterkt forlengede ventetider. Fra 2010 til 2011 har operasjonsaktiviteten så langt for dagkirurgi sunket med ca. 15 %, og for inneliggende pasienter med ca. 20 %. Produksjonsnedgangen akselererer, og i oktober 2011 ble det gjort ca. 30 % færre operasjoner enn i oktober 2010.
Ventetiden for operasjon er nå 9-12 måneder for de fleste tilstander, men kan gå opp til 1½ år for noen. Operasjonsaktiviteten har allikevel vært prioritert, og det er betydelig større problemer på poliklinikken. En rekke pasienter opplever fristbrudd før de i det hele tatt har vært til undersøkelse. Likeledes er det store problemer med oppfølgingen pasienter som allerede er operert.
Det som nå skjer, er særlig krevende for barn og unge som er alvorlig rammet av sjeldne sykdommer og som ubehandlet fører til sterke smerter. Jeg viser bl.a. til mitt innlegg i interpellasjonsdebatten om OUS denne uken der jeg eksemplifiserte dette.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF opplyser at den aktuelle avdelingen har lange ventetider. Det er særlig økning i ventetiden for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp, men også en liten økning i ventetiden for pasienter med rett. Generelt er det en tendens til økende pågang av regionspasienter fordi sykehusene ellers i regionen i mindre grad selv tar seg av pasientgrupper med små operasjonsvolum og spesialiserte inngrep.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF gjennomfører Oslo universitetssykehus HF et stort ryddearbeid i ventelistene, i registreringspraksis og prioriteringsvurderinger, dette gjelder også ortopedisk avdeling.

Når det gjelder nasjonal behandlingstjeneste på replantasjonskirurgi, er dette kirurgi som utføres når pasienten melder seg. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis er en tjeneste som gjelder få pasienter. Primærkirurgien blir utført løpende ut fra en medisinsk vurdering for denne gruppen. Når det gjelder sekundære rekonstruksjoner, opplyser Helse Sør-Øst at det er lang ventetid for en del pasienter.

Oslo universitetssykehus har ansvar for primærbehandling av alvorlige skader innen ortopedi og perifer nervekirurgi. Helse Sør-Øst vurderer at behandling her tas hånd om innen akseptabel tid. Det opplyses at ventetid for sekundære rekonstruksjoner er for lang.

Oslo universitetssykehus har en regionfunksjon for Helse Sør-Øst for kirurgi ved CP og spastiske tilstander. Oslo universitetssykehus får henvist pasienter fra andre regioner til dette behandlingstilbudet. Helse Sør-Øst RHF opplyser at ventetiden er for lang, og at en vil måtte se på ulike tiltak for å redusere ventetiden.

Oslo universitetssykehus har også et regionsansvar for barn med medfødte deformiteter. Oslo universitetssykehus er à jour i forhold til planlagt operasjonstidspunkt, bortsett fra noen ganske få pasienter som har ventet opptil et år.

Som ledd i hovedstadsprosessen har ortopedisk avdeling, som den største ved Oslo universitetssykehus, gjennomført et forbedringsprosjekt som viser at avdelingen har et betydelig potensial for å effektivisere sengepostdrift og operativ virksomhet. Det planlegges at avdelingen skal samlokalisere større deler av virksomheten ved Ullevål sykehus, noe som innebærer muligheter for å redusere vaktplaner og etablere mer robuste sengeenheter.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at en vil følge utviklingen gjennom oppfølgingsmøter og ved rapportering av ventelister.

Helse- og omsorgsdepartementet innhenter opplysninger om ventetider for avviklede pasienter innen somatikk. Det stilles også krav til de regionale helseforetakene om at det ikke skal være fristbrudd for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp.

Oslo universitetssykehus HF har fra oppstart av fusjonen utført risikovurderinger. Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp risikovurderingene knyttet til ventetider i hovedstaden gjennom oppfølgingsmøter, og jeg vil følge situasjonen og eventuelle korrigerende tiltak.