Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:397 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 05.12.2011
Besvart: 12.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Vil statsråden foreta seg noe når det gjelder alt for lang refusjonstid på sykepenger fra Nav, og med det sette mange bedrifter i en svært vanskelig økonomisk situasjon, som kan resultere i både oppsigelser og i verste fall nedleggelse av arbeidsplasser?

Begrunnelse

Mange små bedrifter er avhengig av at utestående midler blir betalt raskest mulig. Dette har med likviditet å gjøre. Også kommuner og større foretak er avhengig av dette da det gir store utslag i forhold til regnskap og revisjon. Et eksempel er en privat barnehage som dessverre har flere sykemeldte. Barnehagen er avhengig av å få tilbakebetalt for sykefraværsdager etter de ordinære 16 dagene. Her er det snakk om å gå til oppsigelse av ansatte og i verste fall nedleggelse på grunn av at sykepengene fra Nav lar vente på seg. Ofte klarer en å få en god løsning med kassakreditten hos banken slik at en unngår det aller verste. Men da blir det også barnehagen som må betale ekstrakostnader med renter. Når det gjelder kommuner så er det akkurat det samme, men disse har som sagt større likviditet, og ordner det med egne midler. Men en ser at revisjonen påpeker at dette er ikke et godt revisjonsgrunnlag ved årsregnskap. Dette har vært et problem over tid. Og en bør vel etter hvert se på om det er andre måter å løse dette på for tiden en venter på refusjon er alt for lang.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Etter folketrygdloven kan en arbeidsgiver som betaler full lønn for et tidsrom da medlemmet har rett til sykepenger kreve å få sykepengene utbetalt til seg. Utbetalingen av sykepenger til arbeidsgiver kan ikke overstige det den sykmeldte selv kunne ha fått direkte fra Arbeids- og velferdsetaten. Refusjonen til arbeidsgiver vil komme senere enn utbetalingen av lønn til arbeidstaker slik at arbeidsgiver i realiteten forskutterer sykepengeutbetalingen. Denne ordningen med forskuttering av sykepenger og refusjon til arbeidsgiver er frivillig for arbeidsgiver.

For meg er det viktig at arbeidsgivere som forskutterer sykepenger, får refundert sine utlegg innen rimelig tid. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de prioriterer rask og riktig utbetaling både til den sykmeldte direkte og til arbeidsgivere som har forskuttert. I perioder med stor inngang av saker på sykepengeområdet vil imidlertid utbetaling til den sykmeldte bli prioritert. Dette kan medføre at saksbehandlingstiden for krav om refusjon til arbeidsgivere i perioder kan bli lengre enn ønskelig.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at de ikke har mottatt informasjon som tilsier at manglende refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten til arbeidsgivere som har forskuttert sykepenger, er et utbredt problem. Ifølge foreliggende informasjon vil det normalt ta opp til 3 måneder å refundere arbeidsgivers utbetaling. En del tilfeller behandles raskere.

I min styring av Arbeids- og velferdsetaten legger jeg vekt på rask og riktig utbetaling av ytelser, herunder refusjon til arbeidsgiver. Sykepengeområdet er kjennetegnet av stort volum, samhandling med arbeidsgivere og leger og krav til rask og riktig utbetaling innenfor et komplekst regelverk. Dette er utfordrende for etaten å håndtere. Samtidig er saksbehandlingen preget av lite egnet IKT-verktøy som blant annet har liten grad av automatiserte prosesser. Sykepengeområdet er derfor høyt prioritert innenfor IKT-moderniseringen av Arbeids- og velferdsetaten. Inntil en har fått på plass mer hensiktsmessige IKT-systemer vil derfor sykepengeområdet være utfordrende å håndtere for Arbeids- og velferdsetaten.

Jeg legger likevel til grunn at Arbeids- og velferdsetaten likevel innenfor rammen av de nåværende systemer prioriterer å holde saksbehandlingstidene på dette området så korte som mulig. Jeg følger derfor nøye med på utviklingen på området.