Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:399 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 06.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ for å sikre inntektsgrunnlaget til private barnehager, også i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen i de offentlige barnehagene, f.eks. ved å fastslå at beregning av tilskudd skal justeres opp i hht. antall ansatte t.o.m. bemanningsnorm?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at spørsmålsstiller har fått konkret kjennskap til en privat barnehage i Bærum som sliter med nevnte utfordring. De private barnehagene i kommunen som oppfyller bemanningsnormen får økonomiske utfordringer som følge av at kommunen reduserer sitt lønnsbudsjett for barnehagesektoren med MNOK 20 for 2012, hvilket igjen får konsekvenser for de private barnehagene. Tilskuddene til disse beregnes med utgangspunkt i det gjennomsnittlige utgiftsnivået til offentlige barnehager i kommunen, og når det kuttes i de offentlige budsjettene vil dette ramme de private ekstra hardt. De private er fra før av ikke berettiget til mer enn drøyt 90 pst. av hva de offentlige barnehagene mottar, og nå må altså de private greie seg med samme andel av et allerede underfinansierende tilskudd.
Slik spørsmålsstiller ser det kan dette utgjøre en risiko for både svak oppfølging og dårlig sikkerhet i barnehagene, som følge av at signalet fra kommunen i slike tilfeller er at også de private må redusere sine lønnsbudsjetter. I praksis vil dette bety at man må redusere kompetansen og/eller antallet ansatte, og uansett løsning vil resultatet være et tap for barna. Spørsmålsstiller vil også påpeke at det her ikke er snakk om at private barnehager skal kunne kreve finansiering av et ubegrenset antall ansatte, men at det kan stilles spørsmål ved om de ikke i det minste bør være berettiget støtte opp t.o.m. bemanningsnorm mht. antall ansatte og kompetanse.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen er opptatt av å sikre de ikke-kommunale barnehagenes økonomi når kommunene nå har overtatt ansvaret for finansieringen. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)§ 14 gir kommunene en lovfestet plikt til å finansiere de ikke-kommunale barnehagene likeverdig med kommunens egne barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager gir regler for hvordan kommunen konkret skal følge opp plikten. Det følger av forskriften § 4 at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager.

Den totale bemanningen i alle barnehager skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette bemanningskravet er lovfestet i barnehageloven § 18 femte ledd og skal ses i sammenheng med forskrift om pedagogisk bemanning, herunder pedagognormen i forskriften § 1. Bemanningsreglene skal være oppfylt av både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Dersom en kommunal barnehage ikke har bemanning i henhold til regelverket, vil barnehagen få pålegg om retting. Ved at de kommunale barnehagene til enhver tid skal ha bemanning i henhold til bemanningsreglene, vil dette speiles i de gjennomsnittlige budsjetterte kostnadene og med dette også i tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene.

Det følger av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 3 andre ledd at det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 91 pst. av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd. Kostnadsundersøkelser indikerer at 30-40 pst. av de private barnehagene mottar tilskudd utover minimumsnivået. Regjeringen har varslet at den tar sikte på at tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene skal utgjøre 100 pst av det som tilsvarende kommunale barnehager mottar i offentlig tilskudd i løpet av året 2014.

Finansieringen av ikke-kommunale barnehager etter forskriften om likeverdig behandling er en oppgave som ligger til kommunen som barnehagemyndighet. Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med at kommunen utfører denne oppgaven i tråd med reglene i barnehageloven og forskriften. Regelverket forutsetter tillit til kommunene og gir derfor rom for variasjon. Jeg vil i tiden framover følge praktiseringen av regelverket, og hvordan kommunene følger opp ansvaret som er gitt dem i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.