Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:400 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 06.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Jeg henviser til tidligere spørsmål om Marka skytefelt i Farsund kommune. Grunneierne har vært og er positive til å få i stand en fornuftig løsning som vil ivareta allmennhetens interesser. Jeg mener det umiddelbare problem kan løses ved at det snarest tas skritt for å komme i gang med overdragelsesprosessen. Vil forsvarsministeren bidra for å løse konfliktene rundt Marka Skytefelt og avhende feltet så raskt som mulig?

Begrunnelse

I første omgang ser jeg for meg at det innkalles til et møte med grunneierrepresentanter hvor man tar sikte på å avklare hvilke forhold av formell natur som må avklares og en tidsplan for den videre fremdrift. Dette bør nedfelles i en avtale.
La meg også vise til professor Nordtveits oppfatning. Han tar utgangspunkt i voldgiftsdommen ordlyd. Selv om man der bruker ordet "forkjøpsrett"
viser sammenhengen helt tydelig at de "gamle" grunneierne har en rett til å få kjøpe arealene tilbake til takst når forsvarets bruk av området som skytefelt opphører. Han er ikke i tvil om det standpunktet overhodet.
På det tidspunkt da betenkningen ble avgitt var det ikke helt avklart om virksomheten var opphørt. I dag er det nedlagt både formelt og reelt.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. desember 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark om snarlig tilbakeføring av Marka skytefelt til de opprinnelige grunneierne. Representanten oppfordrer til at det tas skritt for at overføringsprosessen kommer i gang snarest, og viser bl.a. til at feltet må være å anse som nedlagt både formelt og reelt.

I sitt svar av 13. oktober i år på tilsvarende spørsmål fra representanten Gitmark, uttalte daværende forsvarsminister Grete Faremo at feltet, etter departementets oppfatning, ikke er nedlagt før lovpålagt rydding har funnet sted og feltet kan tas i bruk til andre formål.

Marka skytefelt ligger, sammen med flere andre skytefelt, inne i planene for rydding, men er prioritert etter felt som det anses mer kritisk å få ryddet. Feltet er således ikke klar for avhending. Departementet har meddelt grunneierne at de vil bli tilbudt eiendommen til takst når skytefeltet nedlegges, slik det står i voldgiftsdommen fra 1954.