Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:404 (2011-2012)
Innlevert: 06.12.2011
Sendt: 07.12.2011
Besvart: 19.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden gripe inn for å sikre at Neonatalavdelingen for tidlig fødte ved sjukehuset i Ålesund skal få bestå, så lenge den kan vise til at den har den faglige kompetansen som kreves?

Begrunnelse

NRK Møre og Romsdal kunne mandag 05.12.2011 melde at fagmiljøet ved St. Olavs Hospital i Trondheim vil sentralisere tilbudet til de for tidlig fødde – Neonatalavdelingen ved Ålesund sjukehus. Dette er en sak som fagmiljøet i Trondheim har kjempet for i mange år, uten å respektere at Stortinget har lagt klare føringer for at tilbudet skal opprettholdes i Ålesund, så lenge sykehuset og avdelingen kan vise til faglig god kompetanse. Ved flere anledninger har det blitt dokumentert at kompetansen ved Neonatal avdeling for nyfødte i Ålesund er blant landets beste, og faktisk bedre enn tilsvarende avdeling ved St. Olavs. Etter en grundig behandling som enda med et styrevedtak i Det Regionale Helseforetaket i 2007, ble det vedtatt at behandling av fortidlig fødte skal skje både i Trondheim og i Ålesund. Konklusjonen den gang var at der verken var faglig eller økonomiske årsaker til å sentralisere behandlingstilbudet ytterligere. Tvert imot ble det konkludert med at en sentralisering vil bety ekstra kostnader ifølge avdelingssjef Ove Økland i Ålesund.. Neonatalavdeling for fortidlig fødte ved sjukehuset i Ålesund er det eneste tilbudet til fødende mellom Bergen og Trondheim, og er derfor av stor betydning for hele fylket, og utover fylkets grenser mot Sogn og Fjordane.. Det er også et svært viktig moment at avstanden til St.
Olavs og Trondheim er stor, og at transport av ustabile premature barn kan føre til endring av blodtrykk og temperatur, noe som igjen kan føre til hjerneblødning. Jeg stiller meg svært forundret over at fagmiljøet ved St. Olavs gang på gang kommer med utspill som viser totalt mangel på respekt over for vedtak som er tatt av både Storting og styret i Helse Midt Norge.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det viktigste for meg er at tilbudene ved norske sykehus har høyest mulig kvalitet og lavest mulig risiko. Helse Midt-Norge har et helhetlig sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester i sin region. For å oppfylle dette ansvare må det etableres en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom sykehus som sikrer målet om likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Målet bør være å samle funksjoner når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig desentralisere når det er mulig.

Tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling krever høy kompetanse og betydelige ressurser. Jeg er opptatt av at tilbudet skal ha høy kvalitet og at ressursbruken skal være hensiktsmessig.

Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at styret i det regionale helseforetaket i 2007 vedtok at sykehusene i Ålesund og Trondheim skulle gi tilbud til for tidlig fødte.

Administrasjonen i Helse Midt-Norge vil i begynnelsen av 2012 vurdere behovet for å gjennomgå tjenestetilbudet til nyfødte som trenger intensivbehandling på nytt. En slik gjennomgang berører ikke selve neonatalenheten ved barneavdelingen i Ålesund. Det gjelder kun de ekstremt for tidlig fødte og noen få andre nyfødte som trenger intensiv behandling. Gjennomgangen vil skje i sammenheng med det øvrige arbeidet som gjøres i oppfølgingen av Strategi 2020 (vedtatt i det regionale styret i juni 2010).