Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:406 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 07.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kostnaden for Jernbaneverkets valgte trasé i Prop. 13S (2011-2012) har nå steget til 10 mrd. kroner mellom Eidsvoll og Sørli. Opprinnelig estimat i 2008 lå på 6,9 mrd. kr. I Dagens Næringsliv 06.12.11 omtaler Jernbaneverket 10 mrd. som ”et gammelt kostnadsoverslag”. Dette signaliserer for ytterligere risstigninger.
Hva er det nyeste kostnadsoverslaget for strekningen?

Begrunnelse

Viser til svar på spm. 9 fra Høyres fraksjon til Prop. 13S (2011-2012). Dette spørsmålet gjaldt Deutsche Bahns østlige trasé, utarbeidet 2008 og kostnadsberegnet til 7,6 mrd. kroner (prisjustert til 2010-kroner) for hele strekningen Venjar (hvor dobbeltsporet fra Gardermoen i dag sluttet) til Sørli. Mange hevder at den er billigere og bedre enn Jernbaneverkets trasé. I tillegg vil man kunne unngå miljø- og byggeproblemene i strandsone.
For Jernbaneverkets trasé langs strandsonen er situasjonen samtidig den at man får stadig nye beskjeder om ny kostnadsøkninger, samt at strekningen med enkeltspor mellom Venjar og Sørli ikke er ferdig utredet og at Jernbaneverket ikke har noen samlet oversikt over kostnadene for hele strekningen Venjar – Sørli, jfr. svar på spørsmål 15 fra komitéen i Prop. 13S (2011-2012).
Kostnaden for Jernbaneverkets valgte trasé i Prop 13S (2011-2012) har nå steget til 10 mrd. kroner mellom Eidsvoll og Sørli. Opprinnelig estimat i 2008 lå på 6,9 mrd. kr. I Dagens Næringsliv 06.12.11 omtaler Jernbaneverket 10 mrd. som ”et gammelt kostnadsoverslag,” noe som signaliserer for ytterligere prisstigninger. I tillegg er det nødvendig å oppgradere Eidsvoll - Venjar, slik at den ikke blir stående igjen som en flaskehals i det kommende IC-nettet. Norsk Bane har anslått en oppgradering til minst 200 km/t med dobbeltspor og akseptable stigninger for godstog til ca. 3 mrd. kroner. Totalpris for Jernbaneverkets trasé kan muligens bli 13 mrd.
Hvis Deutsche Bahns østlige trasé er 5,4 mrd. billigere enn Jernbaneverkets i strandsonen, kan den – i tillegg til alle fordelene med reduserte miljøinngrep, hastighetsdimensjonering for 260 – 300 km/t i hht. Stortingets krav og tilpasning for godstrafikk – sannsynligvis gi mulighet til fullføring av dobbeltsporet helt fram til Hamar innenfor samme kostnad som for Jernbaneverket trasé Venjar – Sørli. Kanskje også for samme kostnad som Jernbaneverkets trasé Eidsvoll – Sørli. Det vil være svært interessant, og kan i så fall gi en raskere realisering av IC-nettet fram til Hamar. For alle oss som er opptatt av jernbanens fremtid i Norge vil dette være et viktig aspekt.
Det kan synes som om Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet ikke har gitt østlig alternativ en grundig behandling, på tross av at mye kan tyde på at den er både det billigste og beste alternativet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kostnadsoverslaget på 10 mrd. 2008-kr for Eidsvoll-Sørli/Hamar er fra Jernbaneverkets opprinnelige utredning av Eidsvoll-Hamar som ble startet i 2004 og oppdatert i 2007/-08. Dobbeltsporet Eidsvoll-Hamar er på til sammen om lag 55,4 km og er delt inn i følgende parseller: Eidsvoll-Langset (8,8 km), Langset-Kleverud (16,1 km), Kleverud-Steinsrud (12,8 km) og Steinsrud-Hamar (17,6 km). I St.meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal transportplan 2010-2019, ble det lagt fram et kostnadsoverslag for delstrekningen Langset-Kleverud-Steinsrud på 6,9 mrd. 2009-kr.

I Prop. 13 S er det lagt fram en kvalitetssikret styringsramme for Langset-Kleverud på 4,2 mrd. 2011-kr. Dette tilsvarer en kostnadsøkning inkludert prisstigning på om lag 46 pst. fra Jernbaneverkets opprinnelige utredning. Kostnadsøkningen har sammenheng med bl.a. økt tunnelandel og strengere krav til rømning og sikkerhet i tunneler.

Det er ikke gjennomført oppdaterte kostnadsoverslag for hele strekningen Eidsvoll – Sørli (- Hamar). Både kostnader og konsepter vurderes nærmere i Jernbaneverkets pågående arbeid med konseptvalgutredningen for IC-området. Kostnadene vil bl.a. avhenge av tunnelandel, linjeføring/hastighetsstandard og behov for avbøtende tiltak på de ulike delstrekningene. Det vil bli redegjort nærmere for dette i neste Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.