Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:409 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 15.12.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I DN 7/12-11 står følgende annonse: "Lån fra Innovasjon Norge - et godt supplement til banklån." Videre står det: "Målgruppen er så vel store som små og mellomstore bedrifter i alle bransjer og regioner, også i sentrale strøk." Denne annonsen kommer i slutten av budsjettåret. Dette kan bety at Innovasjon Norge har problemer med å bruke opp bevilgningene sine. Det kan også bety at man forsøker å kapre kunder fra det private bankmarkedet.
Hva er årsaken til at Innovasjon Norge annonserer i rikspressen for å tilby utlån?

Begrunnelse

Det er Stortinget som i sine årlige budsjettvedtak vedtar hvor mye som skal tilføres Innovasjon Norge det påfølgende år. Annonsen tyder på at Innovasjon Norge har svært mye penger tilgjengelig i år. Annonsen tyder også på at Innovasjon Norge tilbyr lån som i utgangspunktet kunne blitt gitt i det ordinære bankmarkedet. Ber derfor om tilbakemelding og en vurdering hva som er årsaken til at Innovasjon Norge nå må annonsere i rikspressen for å tilby sine utlån.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innovasjon Norges låneordninger er et tilbud alle bedrifter kan søke om å få tilgang til. Tildeling av lån skjer med bakgrunn i tildelt ramme fra Stortinget, låneordningenes formål og vurdering av søknadens styrke.

Den største av låneordningene er lavrisikolåneordningen. Låneordningen brukes til å delfinansiere investeringer i bygninger, driftsutstyr, fiskefartøyer og investeringer i landbruket, og er et supplement til ordinær bankfinansiering og finansierer ofte prosjekter sammen med lokale banker som ikke kan ta store prosjekter på egenhånd og bedriftens eiere. Lånene gis på markedsmessige betingelser. Innovasjon Norge kan ikke konkurrere på pris med banker etter at et tilbud først er gitt. Rammen (maksimalvolumet) for nye lån er på 2,5 mrd. kroner i både 2010 og 2011. Det er ingen krav til at rammen må nyttes fullt ut. I 2010 ble det gitt lån på 2 062 mill. kroner. Det ligger heller ikke an til at utlånsrammen blir fullt utnyttet i 2011.

Innovasjon Norge gir også risiko-/innovasjonslån. Dette er lån som skal bidra til å øke innovasjonsevnen særlig blant etablerere og små og mellomstore bedrifter ved å gi lån til prosjekter som det vanskelig å skaffe tilstrekkelig risikokapital til i det private kredittmarkedet. Dette er et tilbud som banker ikke har.

Ordningene må være kjent i markedet dersom de reelt skal være åpne for alle. Innovasjon Norge har derfor et selvstendig ansvar for å opplyse om mulighetene selskapet tilbyr. Dette er spesielt viktig i en tid med uro i finansmarkedene og mindre risikovillige banker. Annonseringen som har funnet sted vil ikke få betydning for utlånsvolumet i 2011 på grunn av behandlingstiden for nye lånesøknader.