Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:412 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Kan statsråden gjøre rede for hvilke regler som er gjeldene for personer som selv må betale for advokat og som det i etterkant viser seg å være feil begått hos Nav?

Begrunnelse

Undertegnede har fått flere henvendelser om personer som må sloss med Nav med begrunnelse i uriktige vedtak over tid. De når ikke frem hos Nav og må dermed kontakte advokat for bistand. Dette resulterer i for enkelte skyhøye advokatutgifter som en selv må dekke, kanskje med et dårlig økonomisk grunnlag fra før av. Når det så viser seg at feil saksbehandling og vedtak blir påvist etter noen runder med utveksling mellom advokat og Nav blir det vanskelig å skjønne at enkeltpersoner skal sitte igjen med hele regningen for det som blir gjort av feil hos Nav.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Reglene for dekning av sakskostnader relatert til saksbehandling i arbeids- og velferdsforvaltningen følger forvaltningslovens alminnelige regler.

Hovedregelen er at parten har rett til å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Det er særlig to praktisk viktige betingelser for rett til erstatning. For det første må kostnadene ha vært nødvendige. En part har for eksempel ikke krav på erstatning for utgifter til advokat hvis han burde ha forstått at det var tilstrekkelig å henvende seg til forvaltningen direkte. For det andre må endringen ikke skyldes partens eget forhold. Feilen i det opprinnelige vedtaket må for eksempel ikke skyldes at parten ved første behandling av saken ga ufullstendige eller feilaktige opplysninger til forvaltningen.

Hvis vilkårene for erstatning er tilstede, vil Arbeids- og velferdsetaten dekke partens sakskostnader.

Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, skal ikke brukere av arbeids- og velferdsforvaltningen risikere å sitte igjen med utgifter til rettshjelp for å få vedtak endret når arbeids- og velferdsforvaltningen har begått feil i saksbehandlingen. Jeg vil føye til at jeg i mine retningslinjer til Arbeids- og velferdsdirektoratet legger vekt at etaten skal være tilgjengelig overfor sine brukere slik at de ikke skal ha vanskeligheter med å nå fram.