Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:413 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har regjeringen til hensikt å få ratifisert Europarådets konvensjon til beskyttelse av barn mot seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep (CETS No 201)?

Begrunnelse

Europarådets konvensjon fra 2007 som har som tittel "Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201) pålegger medlemslandene å implementere i sitt nasjonale lovverk å sørge for at personer som gjennom sitt yrke har kontakt med barn, ikke skal være dømt for seksuelle overgrep eller utnyttelse av barn.
I svar på mitt spørsmål datert 3. juni 2010 hevder justisministeren at norsk rett i hovedsak er i overensstemmelse med konvensjonens forpliktelser, men at gjennomføringen likevel vil kreve enkelte mindre tilpasninger.
Justisministeren hevdet videre at man hadde til hensikt å fremme en proposisjon for Stortinget så snart straffeloven 2005 trer i kraft, men at dersom dette dro ut i tid vil regjeringen foreslå de nødvendige lovendringer i straffeloven 1902, slik at norsk ratifikasjon av konvensjonen ikke hindres unødig.
Det har nå gått ytterligere 18 måneder uten at konvensjonen er ratifisert.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som nevnt er norsk rett i hovedsak i overensstemmelse med konvensjonens forpliktelser. Gjennomføringen av konvensjonen vil likevel kreve enkelte mindre tilpasninger, blant annet i utformingen av bestemmelsene om jurisdiksjon og seksuallovbrudd. Straffeloven 2005 er utformet slik at forpliktelsene på den materielle strafferettens område er oppfylt ved lovens ikrafttredelse.

Jeg vurderer nå om det er hensiktsmessig å fremme en egen proposisjon med forslag til de nødvendige endringer i gjeldende straffelov.