Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:414 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Rapporten "Det kan skje igjen" som ble overlevert regjeringen for snart et år siden kom med en rekke forslag om hvordan man kan bekjempe antisemittiske og rasistiske holdninger.
På hvilken måte har regjeringen konkret fulgt opp disse anbefalinger?

Begrunnelse

Etter presseoppslag om økende antisemittisme i Norge nedsatte Kunnskapsdepartementet i mai 2010 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til hvordan skolen kan arbeide helhetlig og systematisk mot rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet.
Kort tid etter at rapporten ble overlevert sendte undertegnede spørsmål til kunnskapsministeren (Dokument nr. 15:803 (2010-2011)) og utfordret henne om på hvilken måte regjeringen ville følge opp anbefalingene i rapporten.
I sitt svar hevdet kunnskapsministeren bl.a. at man skulle vurdere hvordan man på best mulig måte kunne følge opp tiltakene arbeidsgruppen anbefalte i rapporten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til representant Øyvind Vaksdals spørsmål om på hvilken måte regjeringen har fulgt opp rapportens anbefalinger for å bekjempe antisemittiske og rasistiske holdninger. Representanten viser til min tidligere besvarelse avgitt i år om oppfølgingen av Eidsvågrapporten (Spørsmål 803, 04.02.11). I Meld. St.22 (2010-2011) Motivasjon -Mestring – Muligheter, henvises det til at det skal utvikles en helhetlig pedagogisk ressurs for skolens arbeid mot antisemittisme og rasisme med utgangspunkt i læreplanverket. Videre skal det lages et etterutdanningsopplegg for å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Arbeidet med å bekjempe antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger skal også følge opp gjennom Eidsvågs gruppens rapport ”Det kan skje igjen”.

Som en konkret oppfølging av Eidsvågrapporten, vil det før årsskiftet gå et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet om utviklingen av et treårig kursopplegg med en total kostnadsramme på 6 millioner. Målgruppen vil være lærere, elever og skoleledere. Målet med kurstilbudet, er at deltagerne skal kunne utvikle kunnskap og arbeidsmåter som kan brukes i opplæringen for å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger gjennom å styrke elevenes demokratisk beredskap og hele skolens demokratiske og inkluderende samhandling. Det konkrete kursopplegget vil utarbeides av Institutt for læreutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (ILS), Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) i fellesskap.