Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:416 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Er ”barnehagen” som henvist til i barnehageloven kap. III hva gjelder barn og foreldres medvirkning og forstås som den enkelte (fysiske) barnehage eller som den totale barnehagevirksomheten når flere barnehager er slått sammen administrativt?

Begrunnelse

I leserinnlegg skrevet av Mari Pettersvold i Tønsbergs Blad 2. desember 2011 belyser hun utfordringer knyttet til redusert foreldresamarbeid og innflytelse i barnehagene når kommunale barnehagevirksomheter slås sammen til større virksomheter med flere barnehager i samme virksomhet. I barnehagen som trekkes frem er det felles samarbeidsutvalg for tre barnehager i virksomheten Eik barnehage.
I barnehageloven § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg heter det at for å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 4 første ledd pålegger hver barnehage å opprette et samarbeidsutvalg. Det er barnehageeier som har ansvaret for at utvalget etableres og at saker av viktighet forelegges utvalget.

Begrepet ”barnehage” i barnehageloven sikter til en godkjent pedagogisk enhet som driver virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Godkjenning forutsetter at fysiske lokaler og uteområde er egnet for barnehagedrift. Eiere av flere godkjente barnehager må etablere samarbeidsutvalg i hver enkelt barnehage, og dette endres ikke ved at kommuner omtaler flere av sine kommunale barnehager som en felles kommunal virksomhet/enhet. Barnehageloven inneholder ikke hjemmel for dispensasjon fra kravet om samarbeidsutvalg. Hvis allerede godkjente barnehager skal slås sammen må det søkes om ny godkjenning etter barnehageloven. Bare der flere tidligere godkjente barnehager får godkjenning som én ny barnehage vil kravet til samarbeidsutvalg kunne oppfylles med ett samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget har som oppgave å fremme samarbeidet mellom hjemmene og den enkelte barnehagen. Et tett samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Formelle samarbeidsorganer sikrer foreldrene en reell innflytelse på barnehagens drift og er en viktig arena for brukermedvirkning. Intensjonen med et samarbeidsutvalg er derfor at utvalget skal ha mulighet til å ivareta foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre deres medvirkning. Bestemmelsen sikrer foreldrenes rett til medvirkning i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 5 om foreldrenes ansvar for oppdragelsen.