Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:417 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvordan ser statsråden for seg muligheten for å utvide unntaket i Forskrift om bustøtte fra Husbanken § 5 unntak for kommunalt disponerte utleigebustader som sier at ”Krava i § 4 punkt b) og c) kan fråvikast for kommunalt disponerte sosiale utleigebustader som er organiserte som bufellesskap eller liknande” til også og omfatte andre, for eksempel frivillige organisasjoner, som tilbyr utleiebosteder som er organisert som bofellesskap eller lignende?

Begrunnelse

Wayback er en frivillig organisasjon som har til formål å få tidligere innsatte ut i et normalt liv. Organisasjonen finnes i flere byer. Det er tidigere innsatte selv som jobber i Wayback for å hjelpe andre i den første fasen etter at de er kommet ut fra fengselet. Undertegnede er kjent med at Wayback i Trondheim har skaffet seg et hus hvor de har noen rom til leie og forøvrig kontor, møteplass, stue, kjøkken. De har bevisst ikke ønsket å ha egen inngang og kjøkken fordi det er viktig at beboerne i denne fasen er en del av det sosiale fellesskapet og omfattes av den sosiale kontroll og oppfølging gjennom at de spiser sammen med andre beboere, ansatte og frivillige, samt at de har felles inngang. Utleieenheten oppfyller dermed ikke kravene i forskrift om bustøtte § 4, punkt b) et selvstendig bosted med egen inngang og c) og eget bad, toalett og mulighet for matlaging.
Det må legges til at i denne fasen er det flere som ikke har inntekt. Hvis de heller ikke får bostøtte kan de ikke leie seg inn hos Wayback. De vil dermed ikke få den hjelpen de kunne ha fått i denne kritiske fasen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Waybacks prosjekt i Trondheim er et meget godt tiltak for å hjelpe tidligere innsatte i fengsler som ikke har egen bolig ved løslatelse, og som da har behov for et skjermet botilbud. Husbanken har støttet prosjektet med 300 000 kroner i sitt arbeid for å bekjempe bostedsløshet.

Formålet med bostøtten er å sikre dem som har lave inntekter en egnet bolig. Hva som blir ansett som en egnet bolig avspeiles i kravene til boligen. Av disse kravene framgår det at i hovedregelen skal boligen være godkjent av kommunen som bolig, ha egen inngang, eget bad og toalett og skal gi anledning til hvile og matlaging. Det innebærer at de som bor på hybler ikke kan få bostøtte. Heller ikke de som bor på institusjoner omfattet av sosialtjeneste- eller kommunaltjenesteloven kan få bostøtte.

Unntak fra boligkravene kan bli gitt for kommunalt disponerte sosiale utleieboliger organisert som bofellesskap. For slike spesielle botilbud kan enkelte krav til boligen fravikes etter en individuell vurdering. Det samme gjelder for botilbud drevet av frivillige institusjoner, så lenge kommunene har tildelingsrett til boenhetene.

Dersom det inngås et tettere samarbeid mellom Wayback og Trondheim kommune, kan det åpne muligheter for at beboerne kan få bostøtte.