Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:418 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener justisministeren det foreligger juridisk hjemmel for at Gjenopptakelseskommisjonen kan gjenoppta behandlingen av en sak hvor det hverken foreligger begjæring eller hvor den dømte er død, og mener justisministeren at det innenfor gjeldende lov kan besluttes gjenopptakelse av behandlingen av en begjæring som allerede er ferdigbehandlet og saken avsluttet?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål 356 og statsrådens svar. Svaret må bero på en misforståelse. Spørreren ber ikke statsråden uttale seg om Gjenopptakelseskommisjonens behandling av en konkret sak. Spørsmålet er relatert til hjemmelsgrunnlaget for Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet. Gjenopptakelseskommisjonen er, som statsråden skriver, et uavhengig organ som ikke kan instrueres.
Det er imidlertid klart at Lovgiver har gitt strenge regler for rammene Gjenopptakelseskommisjonens arbeid skal utføres innenfor. Administrativt er kommisjonen plassert under justisdepartementets budsjettområde. At Gjenopptagelseskommisjonen er uavhengig kan ikke bety at den er avskåret fra kontroll i forhold til om den følger opp de rammer Stortinget har vedtatt, både prosessuelle og økonomiske rammer, uten at det innebærer noen fare for instruksjon av kommisjonen.
Som det fremgår av spørsmål 356 skal det en begjæring fra en av partene til for at en sak skal gjenopptas, med mindre den domfelte er død.
Justiskomiteen utrykte dette også klart i sine merknader i innst.O. nr. 114 (2000-2001):

"Komiteen vil understreke at selve beslutningen om gjenopptagelse alltid må baseres på begjæring fra domfelte, med mindre kommisjonen beslutter gjenopptagelse i en sak der domfelte er en avdød person."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Verken jeg eller Justisdepartementet har noen form for tilsynsmyndighet som innebærer at vi kan overprøve kommisjonens vurdering av hvilke saker de skal ta til behandling. Hvordan kommisjonen tolker straffeprosessloven og forvaltningsloven i sin behandling av enkeltsaker er forhold som ligger i kjernen av kommisjonens uavhengige virksomhet.

Helt generelt kan jeg opplyse at det er et vilkår for gjenåpning av en sak at det foreligger en begjæring om gjenåpning fra en av partene(domfelte eller påtalemyndighetene), jf. straffeprosessloven § 389. Det kan gjøres unntak fra dette dersom domfelte er død, jf. straffeprosessloven § 394 annet ledd.