Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:422 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Som følge av EUs kapitaldirektiv har regjeringen opprettet en egen ordning på bekostning av Eksportfinans.
Vil direktivet påvirke andre norske bankers virksomhet, og har regjeringen i så fall sikret grep som vil sikre at norske bankers konkurranseevne ikke svekkes som følge av direktivet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I kjølvannet av finanskrisen i 2008 ble det satt i gang et omfattende internasjonalt arbeid for å styrke finansinstitusjoners soliditet. Som en del av dette arbeidet er regelverket for store engasjementer for kredittinstitusjoner skjerpet. Erfaringene fra finanskrisen tilsier at engasjementer med andre kredittinstitusjoner bør behandles på samme måte som engasjementer med andre typer motparter, fordi risikoen prinsipielt sett kan være lik, og for å unngå at svikt i soliditeten i en finansinstitusjon raskt kan spre seg til andre.

Virkningen av denne innstrammingen i regelverket – at kredittinstitusjoner må svare mer kapital for engasjementer med hverandre enn under tidligere regelverk – er tilsiktet. Norske myndigheter har støttet det internasjonale arbeidet for å stille strengere krav til finansinstitusjoners kapital, herunder de nye og strengere reglene om store engasjementer.

Vi har i Norge lagt stor vekt på god og tilstrekkelig soliditet i banker og andre finansinstitusjoner, blant annet gjennom kapitaldekningsreglene. Vi ser på god soliditet som en viktig konkurranseparameter og ikke som en konkurranseulempe.