Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:427 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva vil finansministeren gjøre for å hindre hvitvasking av penger gjennom pengeoverføringer i internasjonale betalingsforetak?

Begrunnelse

TV2 hadde i nyhetene 7.desember en reportasje som avdekker problemstillinger knyttet til hvitvasking av penger gjennom pengeoverføringer i betalingsforetak som Forex og Western Union. Det er belyst at kriminelle bruker pengeoverføringssystemer hvor de kan hindre at man kan spore hvem som gir penger inn og hvem som tar ut penger, og hvor sporbarheten for politiet blir svært vanskelig. Årsaken er at disse systemene legger til rette for at raskt kan sende penger, for så å ta dem ut minutter etter, hvor som helst i verden. Dersom en også benytter falsk ID, vil det være nærmest umulig for politiet å følge pengestrømmen videre, i motsetning til transaksjoner som skjer elektronisk. Det er strammet kraftig inn på regelverket for norske banker på dette området de siste ti årene, og kontrollen og rapporteringen av mistenkelige pengeoverføringer er skjerpet. Hvitvaskingsloven ble også vedtatt nettopp for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger og terrorhandlinger. Likevel avdekker reportasjen at det fortsatt problemstillinger knyttet til dette. Det er alvorlig og må belyses ytterligere.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: 1. juli 2010 ble EØS-regler som svarer til EUs betalingstjenestedirektiv gjennomført i norsk rett. Muligheten til å sende penger hjem til andre land med mindre utviklede banksystemer er svært viktig for mange, og med gjennomføringen av EU regelverket sørget vi for at ulovlige pengeoverføringer til utlandet nå kom inn i lovlige former, og at virksomheten ble brakt inn under tilsyn og kontroll.

En del som driver pengeoverføringstjenester i Norge har valgt å søke tillatelse hos Finanstilsynet som betalingsforetak. Betalingsforetak som får sin godkjennelse av Finanstilsynet er også underlagt Finanstilsynets tilsyn og kontroll. Regelverket i EU åpner imidlertid også for at betalingsforetak som er registrert i andre land EØS-land kan operere med agenter i andre land enn der hovedforetaket er etablert. Som det har kommet frem i TV2s nyhetssaker er det hjemlandet som i hovedsak skal følge opp disse agentene, og norske tilsynsmyndigheter har begrensede muligheter til på egen hånd å følge opp brudd på for eksempel hvitvaskingsregler. Betalingstjenestedirektivet forutsetter et visst samarbeid mellom tilsynsmyndighetene i foretakets hjemland og i vertslandet.

Det er viktig at en i disse sakene skiller mellom aktører som har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive betalingstjenester og agenter av utenlandske foretak som driver betalingstjenester. Foretak med konsesjon fra Finanstilsynet er under direkte tilsyn fra Finanstilsynet, også når det gjelder etterlevelse av hvitvaskingsregelverk. Kjennskap til hvitvaskingsregelverket er et krav for at foretakene får tillatelse. Dette praktiserer Finanstilsynet strengt. Dersom foretaket er registrert i Norge, og foretaket eller det norske foretakets agenter, ikke følger hvitvaskingsregelverket, vil Finanstilsynet som en reaksjon kunne frata foretaket tillatelsen.

Agentene for utenlandske betalingsforetak, for eksempel agenter av «Euronet Payment Services» («Ria»), er underlagt tilsyn fra hjemlandsmyndigheten. Finanstilsynet har etter EU-regelverket ingen sanksjonskompetanse overfor disse agentene, da agentnettet er underlagt hjemlandets konsesjons- og tilsynsmyndighet. Det er dermed viktig at Finanstilsynet har et godt samarbeid med tilsynsmyndighetene i andre europeiske land, slik at brudd på regelverket blir rapportert til rette tilsynsmyndigheter. Dette er også en problemstilling som Finanstilsynet følger opp tett.

Stortingsrepresentant Micaelsen nevner i sin begrunnelse for spørsmålet også FOREX som et eksempel på et betalingsforetak. FOREX er en svensk bank som opererer gjennom filial i Norge. FOREX i Norge er direkte underlagt norsk hvitvaskingsregelverk, og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Jeg finner grunn til å understreke at det er betalingsforetakene som har ansvaret for at alle som utfører pengeoverføringer, enten det er foretaket selv eller dets agenter, følger hvitvaskingsreglene. Agentene kan også bli strafferettslig ansvarlig dersom de bryter straffelovens bestemmelse om hvitvasking (§ 317) ved å yte bistand for å sikre utbytte fra straffbar handling. Også det å uaktsomt yte bistand til hvitvasking av penger kan straffes.

Problemstillingen med agenter av utenlandske foretak som opererer i et EØS-land og som ikke etterlever for eksempel hvitvaskingsregelverket, er en kjent problemstilling i EU. EU arbeider for tiden med å revidere hvitvaskingsregelverket og regelverket som gjelder betalingsforetak. Norske myndigheter er med i de relevante foraene i EU, og regjeringen støtter, og vil være en pådriver for, at problemstillingen knyttet til tilsyn og kontroll med agenter vil bli tatt opp til behandling i dette revisjonsarbeidet. I påvente av eventuelle nye EU-regler arbeider også Finanstilsynet for å forbedre tilsynssamarbeidet med enkeltland, eksempelvis Irland. Betalingstjenestedirektivet art. 25 nr. 3 åpner for at hjemlandsmyndigheten kan delegere til vertsland å utføre stedlig tilsyn hos agenter av utenlandske betalingsforetak. En slik ordning, der Finanstilsynet påtar seg å foreta stedlig tilsyn for hjemlandsmyndigheten, vil reise ressursspørsmål. Finansdepartementet vil sammen med Finanstilsynet vurdere hvordan utfordringene stortingsrepresentant Micaelsen beskriver best kan løses.