Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:428 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan miljøvernministeren bekrefte at alle relevante påvirkninger for akvakultur skal belyses i de nye forvaltningsplanene for vannregionene i Norge?

Begrunnelse

I de første forvaltningsplanene for vassregionene i Norge (EUs – vanndirektiv)som ble utarbeidet (2009-2010) var ikke relevante påvirkninger av rømt fisk og lakselus tatt med i karakteriseringen av kystvann. I de nye forvaltningsplanene som nå skal utarbeides skal lakselus og rømt fisk være med i karakteriseringen jf. Kongelige resolusjon 11.06.2010 - Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal og forvaltningsplan Sogn og Fjordane.
I denne resolusjonen står det følgende:

”Når det gjeld tiltak mot påverknader frå akvakultur vert regjeringa sin Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring lagt til grunn. Strategien skal i denne samanheng vere ei nasjonal retningslinje for den regionale planlegginga. I strategien er særleg rømming, utslipp av næringssaltat og fiskesjukdommar, under dette lakselus, vektlagt som dei viktigaste miljøutfordringane i dag og i den næraste framtid. Mål og tiltak på disse områda er derfor særlig relevante for utarbeiding av dei neste forvaltningsplanane. Det følgjer av vassforskrifta at fiskeristyresmaktene har ansvaret for utgreiing av forslag til tiltak samt premissa for fastsetting av miljømål.”

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg kan bekrefte at alle påvirkninger, inkludert biologiske, skal avveies og inkluderes i karakteriseringen som en del av arbeidet med de nye forvaltningsplanene etter vannforskriften. Dette vil innebære en del endringer i håndteringen av akvakultur i forhold til forrige planperiode. Regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, som omhandler alle relevante påvirkninger fra akvakultur, skal ligge til grunn for tiltak mot påvirkninger fra akvakultur. Strategien skal i denne sammenhengen være en nasjonal retningslinje for den regionale planleggingen.