Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:432 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Nav krever tilbakebetalt pensjon etter en avdød pensjonist fordi pensjonen ble utbetalt også måneden etter at vedkommende gikk bort. Dødsfallet inntraff i slutten av måneden. Det er gått tre måneder siden boet ba om opplysninger om hva som skulle tilbakebetales, hvor mye som var utbetalt i året, hvor meget som var trukket i skatt og hvor mye som er trukket som betaling for sykehjemsplass. Skatteetaten krever en komplett oversikt innen 28. desember.
Kan statsråden akseptere mer enn 3 måneders ventetid i en slik sak?

Begrunnelse

Boet finner det vanskelig å akseptere at det skal ta mer enn 3 måneder å få tilsendt oppgave over hvor meget Nav vil kreve tilbakebetalt. Boet må være ferdig oppgjort før 28. desember slik Skatteetaten krever. For å kunne tilfredsstille kravet er boet avhengig av medvirkning fra Navs side. Boet har besvart den henvendelsen de fikk fra Nav om tilbakebetaling og er klar til å foreta utbetalingen. Det kan de først gjøre når de får vite hvor stort kravet er. Boet vil nå holde Nav ansvarlig for å få utført forhåndsligningen og arveoppgjøret i tide og for de kostnader dette medfører.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Saken som representanten Eriksson tar opp i sitt spørsmål, er ikke identifisert. Det er derfor vanskelig for meg å kommentere dette tilfellet spesielt. Mitt svar vil derfor være av generell karakter.

I departementets styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet legges det vekt på at saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten skal være rask, og den skal være korrekt. Direktoratet har informert meg om at en saksbehandlingstid på tre måneder i saker som representanten Eriksson spør om, ikke er vanlig. På generelt grunnlag vil jeg tilføye at en så lang saksbehandlingstid heller ikke er akseptabel, men jeg må ta et forbehold om at det kan være sider i denne saken som kan forklare at saksbehandlingstiden er blitt lenger enn normalt. Det skyldes at også slike saker kan være kompliserte, og det kan derfor ta tid å behandle dem.