Skriftlig spørsmål fra Eli Skoland (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:438 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 19.12.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Eli Skoland (H)

Spørsmål

Eli Skoland (H): Norge åpnet i september 2004 for turisme fra Kina gjennom den såkalte ADS-avtalen. De fleste land innen Schengen-området har i dag en prosedyre knyttet til visumsøknader der det er tilstrekkelig å sende inn søknaden. Det norske konsulatet krever imidlertid fortsatt personlig oppmøte. Dette hindrer markedsutvikling for den norske reiselivsnæringen og kan medføre at Norge ikke får glede av økt kinesisk reiseaktivitet.
Vil utenriksministeren ta initiativ til at Norge kommer på linje med resten av Schengen-området?

Begrunnelse

Kineserne stod for 55 millioner utgående reiser i 2010, og prognoser tyder på at dette vil øke til 100 millioner i løpet av de neste fem årene. Europas markedsandel er kun ca. 7 %. Av utenlandske gjester som besøker Norge representerer kineserne bare 1 %.
Antall flyruter mellom Kina og Norge har økt kraftig de senere årene og det er i 2011 ca. 85 ukentlige flyvninger mellom Kina inn til Nord Europa. Dette øker vår mulighet til å kunne ønske flere Kinesiske gjester velkommen til Norge.
I Regjeringens strategi for reiselivsnæringen "Verdifulle opplevelser" legges det blant annet vekt på at:

- Regjeringen vil videreføre arbeidet med å bygge det generelle omdømme av Norge.
- Regjeringen vil utvikle et avtalemessig samarbeid med andre land for å bidra til at gjensidig turistutveksling blir enklere.

Prosedyrene knyttet til å skaffe seg visum for innreise til Norge har imidlertid vist seg å by på utfordringer så lenge man reiser alene eller i en gruppe på under 5 personer.
Krav som stilles er blant annet:

- Personlig fremmøte i konsulatet. I en by som eksempelvis Shanghai kan det ta 2-3 timer og komme seg frem til konsulatet for å tilfredsstille et slikt krav.
- Bank statement. Den reisende må dokumentere sin økonomi med en bankreferanse. Det er lett å forstå at dette oppleves krenkende.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I likhet med øvrige Schengen-land som er representert i Kina, krever ikke de norske utenriksstasjonene i Kina personlig oppmøte av turistgruppene som søker om visum i henhold til ADS-avtalen. Alle slike søknader leveres av representanter fra de kinesiske turoperatørene.

Når det gjelder visumsøkere som ikke søker gjennom ADS-avtalen, skal disse i henhold til Schengen-regelverket for behandling av visumsaker, Visumforordningen artikkel 10 nr. 1, møte personlig når de leverer inn søknaden. Det er anledning for det enkelte Schengen-land til å gjøre unntak fra kravet til personlig oppmøte når det gjelder søkere som de kjenner for deres integritet og pålitelighet. Det er imidlertid ikke mulig å gjøre unntak for førstegangssøkere, og en vurdering av om det skal gjøres unntak fra oppmøtekravet må foretas individuelt for hver enkelt søker.

Ovennevnte innebærer at personer som vil reise som individuelle turister og ikke har tidligere reisehistorikk til Schengen-området, må møte personlig for å innlevere søknad, uavhengig av hvilken av Schengens utenriksstasjoner de søker ved.

Når det gjelder kravet om bankutskrift, skal visumsøkere i henhold til visumforordningen artikkel 14 nr. 1 c) fremlegge ”dokumenter som angir at søkeren er i besittelse av tilstrekkelige midler til livsopphold både for det planlagte oppholdet og for tilbakereisen til hjemlandet eller bostedslandet...”. I Kina har Schengen-landene gjennom det lokale Schengen-samarbeidet harmonisert sine krav til hvilke dokumenter som skal vedlegges visumsøknaden, og for turister er det nå et felles krav om at de må dokumentere midler ved å fremlegge bankutskrift for de siste 3-6 månedene.

Jeg anser på denne bakgrunn at Norges visumpraksis i Kina allerede er på linje med den de øvrige Schengen land fører, og ser derfor ikke grunn til å foreta meg noe i denne sammenheng.

Jeg vil til slutt nevne at samtlige av våre utenriksstasjoner i Kina har registrert en formidabel økning i antall visumsøknader gjennom ADS avtalen i det siste året. Ved ambassaden i Beijing har man registrert en økning på 105 % i antall visumsøknader via ADS avtalen sammenliknet med 2010, ved vårt generalkonsulat i Shanghai er økningen på 85 % og i Guangzhou er økningen på 78 %. I Kina er det så langt i 2011 utstedt over 21 000 visum via ADS avtalen. Vi ser altså at Norge i aller høyeste grad har stor glede av økt kinesisk reiseaktivitet.