Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:440 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ved omorganiseringen av antall politidistrikter som ble gjennomført ved forrige reform og ved utløp av åremålsstillinger er det et antall såkalte overflødige politimestre.
Kan statsråden redegjøre for hvor mange personer dette dreier seg om, og samt redegjøre for hvordan kompetansen som disse besitter blir utnyttet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Reduksjonen av antallet politidistrikter ble gjennomført ved at 44 av 54 politidistrikter med politimesterembeter ble nedlagt, samtidig som det ble opprettet 17 nye politidistrikter med politimesterembeter. De 17 nye politimesterembetene ble utlyst med mulighet for alle til å søke.

De overtallige politimestrene ble løst fra sine tidligere arbeidsoppgaver som politimester i tidligere embeter, men beholdt tittel, lønn og pensjonsrettigheter, og stilte sin arbeidskraft til disposisjon for Politidirektoratet. I dag er det 13 tidligere politimestre som fremdeles jobber innenfor politiet med ulike oppgaver. De tidligere politimestrene som har fortsatt i politietaten innehar en kompetanse som etaten har god nytte av, og de er derfor gitt forskjellige oppgaver innenfor hele politiorganisasjonen. Som eksempel på hvilke type oppgaver de tidligere politimestrene i dag har, kan nevnes prosjekter om bilateralt politisamarbeid, klageordningen i politiet, oppfølging av saker fra spesialenheten, oppgaver knyttet til MC-gjenger og narkotika, oppgaver- og lederverv innenfor internasjonalt samarbeid, høringssaker, tilsynsoppgaver og oppgaver innen sjø- og trafikktjenesten og for UP, jf. vedlagte oversikt.

Ved innføringen av politireformen gikk man over fra faste embetsutnevnelser til å utnevne politimestere på åremål, for seks år av gangen med mulighet til fornyelse en gang. Det formelle grunnlaget for dette er politiloven § 19 som fastsetter tilsettingsformene for politiets personell, herunder at politimestrene og særorgansjefene skal utnevnes/beskikkes på åremål.

Etter endt åremålstjeneste som politimester får vedkommende tilbud om fortsatt tjeneste i politiet som seniorrådgiver i sivil stilling.

I dag er 24 av 27 politimestre på åremål. Bakgrunnen for at tre politimestre ikke er på åremål er at disse ikke ble berørt av reduksjonen fra 54 til 27 politidistrikter i 2002.

Vedlegg til svar.

Lenke til vedlegget