Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:441 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Arbeidet med å fjerne grensehindre mellom de nordiske land står høyt på dagsorden i Nordisk Råd. Norge skal i 2012 ha ordførerskapet i Nordisk Ministerråd og det er viktig at fjerning av grensehindre står høyt på dagsorden i dette arbeidet.
Kan statsråden redegjøre for hvilke grensehindre statsråden mener at det ikke er riktig at Norge fjerner i forhold til våre naboland i Norden?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Arbeidet med å bygge ned grensehindre på alle felt er en viktig prioritering under norsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2012.

Som under foregående formannskap, vil også det norske formannskapet oppfordre alle fagministerrådene i Nordisk Ministerråd til å ha grensehindre på sin agenda for alle sine møter i 2012. Et brev fra formannskapet vil be ministerrådene om dette.

I mars 2012 foreligger rapporten fra ekspertgruppen nedsatt av Nordisk Ministerråd om grensehindre på sosial- og arbeidsmarkedsområdet. Jeg ser frem til rapportens anbefalinger som vil kunne danne et godt grunnlag for å drøfte og finne konkrete løsninger på grensehindre.

De nordiske landene har alle sin egenart, bunnet i politiske beslutninger og løsninger best tilpasset våre borgere. Jeg mener derfor at enkelte saker som er oppført som grensehindre bør kunne strykes fra oversikten over grensehindre. Rapporten vil kunne bidra til å identifisere hvilke saker som bør fjernes fra listen.

En fullstendig nedbygging av grensehindre er verken realistisk eller ønskelig, fordi de nordiske land har ulike lover og regelverk, og ikke minst ulik kultur på mange områder. Det norske formannskapet vil være opptatt av å få til en størst mulig grad av harmonisering der hindre ikke kan løses. På det nåværende tidspunkt er det dermed ikke grunnlag for å konkludere med hvilke hindre som skal fjernes eller ikke.