Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:442 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 19.12.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Vil statsråden, i lys av de vanskelighetene som har oppstått i forbindelse med innføringen av Belagospillet, ta initiativ til en utsettelse av restriksjonene på sidespillene for Bingo, eventuelt hvilke andre tiltak vil statsråden gjøre for å motvirke den inntektssvikten det nå ligger an til?

Begrunnelse

Etter at bingoautomatene ble fjernet i 2010 var det planlagt at Norsk Tipping as skulle utplassere et nytt spill, Belago, i bingolokalene. Det viser seg nå at Norsk Tipping as er forskinet med disse leveransene. Dette vil føre til betydelig reduserte inntekter over en periode. I de prognosene som ble lagt til grunn fra Norsk Tipping as ble inntektene for 2011 beregnet til å skulle bli 85 millioner kroner. Dette ville gi 21 millioner til formålene og 29 millioner til operatørene. Nå, ved årets slutt ser inntektene, ut fra bingooperatørenes beregninger, til å bli 7 - 8 millioner, hvilket betyr at operatørinntektene begrenses til vel 2,5 millioner samtidig som formålene vil få snaut to millioner.
Parallelt med utskiftingen av bingoautomatene er det også innført restriksjoner på sidespillene. Dette dreier seg først og fremst om endring i trekkhastigheten slik at tidsintervallet økes fra, i praksis 6 - 8 sekunder, til vel 30 sekunder. Dette forventes også å medføre en betydelig svekkelse av inntektene.
Slik situasjonen nå kan se ut er det mye som tyder på at inntektene fra denne delen av spillmarkedet vil bli betydelig svekket.
Dette vil hardest ramme de formålene som får sine inntekter direkte fra bingospillene. I tillegg vil det svekke inntektene til fordeling over tippenøkkelen. Det er også klart sviktende inntekter også vil ha svært negative følger for bingooperatørene som bransje. Ikke minst vil det få sterk innvirkning på de små aktørene i distriktene.
For å avhjelpe skadene ved sviktende inntekter i en overgangsfase har bransjen foreslått en utsettelse når det gjelder innføringen av restriksjonene på sidespillene.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I oktober 2010 ble det vedtatt å stramme inn reglene for databingo i bingoforskriften for å sikre ansvarlige pengespill i bingohallene. Samtidig ble det fastsatt spilleregler for Norsk Tippings spillterminal Belago, som skal være et nytt spilltilbud i bingohaller. Terminalene skal bidra til et helhetlig spilltilbud i bingohaller, samt opprettholde omsetning og overskuddsutbetaling til bingoformål. Overskudd fra Belago skal ikke inngå i den ordinære tippenøkkelen, men utbetales til bingoentreprenørene og formålene på bingo.

Omsetningen i bingohaller i perioden 2006 – 2009 økte med 1,9 milliarder kroner til omkring 5,4 milliarder kroner. Samtidig økte antall norske bingohaller fra 123 til 230. Veksten i omsetning og antall bingohaller skyldes hovedsakelig utviklingen av de elektroniske spillene bingoautomater og databingo. Parallelt har antall henvendelser vedrørende databingo til Hjelpelinjen for spilleavhengige i de tre første kvartalene i 2011 doblet seg i forhold til samme periode i 2010.

Det er en politisk målsetting å sikre overskudd fra bingodriften som tilsvarer nivået for overføringene fra bingo til frivillige lag og foreninger i 2006. Dette var det siste året før omsetningen på bingo økte markant på grunn av introduksjonen av elektroniske sidespill. Stortinget har i Innst. 428 L (2010-2011) i forbindelse med behandlingen av Prop. 98 L (2010-2011) om endringer i pengespilloven støttet de vedtatte kravene for databingo, samt målet om en nedgang i overskudd til 2006-nivå. Det er derfor ikke snakk om en uventet inntektssvikt, men derimot en planlagt nedskalering av omsetningsnivået for bingobransjen.

De aller fleste bingohallene spiller i pott, ved at hallene skyter inntekter inn i en felles pott der overskudd deles likt blant alle formålene etter spill i et kalenderår. Første utbetaling til formål fra spill avholdt i 2012 finner sted 1. september 2012. Dersom omsetningen skulle gå noe ned i begynnelsen av 2012, vil dette kunne utjevnes over tid etter hvert som de nye spillterminalene blir utplassert.

Norsk Tipping (NT) vil per 1. januar 2012 ha utplassert 850 terminaler i 125 av totalt 150 bingohaller. NT opplyser at utrulleringen av Belago-systemet går bra og at selskapet samarbeider godt med bingobransjen om å løse ulike problemstillinger bl.a. knyttet til betalingsløsninger og tilrettelegging for Belago-maskiner i de enkelte bingohaller. I løpet av 2012 vil NT etter planen ha utplassert 1300 Belago-maskiner. Innen utgangen av 2013 skal antall maskiner ligge på ca 1500.

Når det gjelder distriktshensyn, er de små aktørene i distriktene til dels unntatt fra hovedregelen om krav på kr 2 millioner i omsetning på hovedspillet for å kunne tilby databingo. Denne regelen har til formål å sikre at bingodrift i distrikts-Norge skal kunne opprettholdes.

Iverksettelse av de nye kravene til databingo er allerede utsatt fra 1. juli 2011 til 1. januar 2012. Jeg ser ikke grunnlag for ytterligere utsettelse.