Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:443 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 22.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at Statnett har betalt for strømleveransen, og hvilken pris som er betalt, og dersom strømleveransen ikke er betalt hva er grunnen til at denne ikke er oppgjort?

Begrunnelse

Under "strømkrisen" sist vinter ble Statoil pålagt å produsere strøm på Melkøya for levering til Finnmark fylke. Pålegget kom som en konsekvens av at Statnett ikke klarte å levere tilstrekkelig med strøm til landsdelen. Pålegget resulterte i driftsstans for Statoil. Rimeligvis ønsket Statoil å få dekket sine utgifter til strømproduksjonen og til tapet ved en påtvungen driftsstans på grunn av strømleveransen.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Statnett som systemansvarlig nettselskap har ansvar for å sikre momentan balanse mellom samlet produksjon og forbruk. Forskriften om systemansvaret gir Statnett svært sterke virkemidler for å regulere kraftsystemet. Blant annet har Statnett rett til å benytte all tilgjengelig regulerbar effekt og om nødvendig foreta kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk.

På grunn av sterk vind og kraftig ising falt hovedforsyningen til Nord-Norge ut 16. februar 2011. Det var svært kaldt i landsdelen på dette tidspunktet, og driftsforstyrrelsen gjorde kraftforsyningen i Nord-Norge svært sårbar. Da hovedforsyningen ble satt ut av spill, var det ikke nok overføringskapasitet og lokal produksjonskapasitet til å dekke forbrukstoppene. Statnett måtte derfor iverksette utkobling av ca 40 MW alminnelig forbruk hos Narvik Energi, Andøy Energi, Trollfjord Kraft og Hålogaland Kraft. I tillegg ble det også gjennomført omfattende forbruksreduksjoner ved Finnfjord Smelteverk. Dessuten ble all tilgjengelig kraftproduksjon i regionen - utenom Statoils anlegg på Melkøya - oppregulert. Etter at Klima- og forurensingstilsynet (KLIF) ga midlertidig utslippstillatelse for Melkøya inntil situasjonen med utfall av hovedforbindelsen til Nord-Norge var klarert, fikk Statoil beskjed av Statnett om å levere all tilgjengelig produksjon fra sine gasskraftverk til nettet ettermiddagen 16. februar og morgenen 17. februar. Statoil leverte til sammen om lag 180 MWh ut på kraftnettet.

Kraften fra Melkøya var et svært viktig bidrag i den akutte situasjonen, og bidro til å redusere behovet for utkobling av alminnelig forsyning.

I følge Statnett har Statoil i ettertid av hendelsen fått dekket sine kostnader ved spesialreguleringen på lik linje med de andre aktørene i regionen.