Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:444 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge regjeringens handlingsplan, Vendepunkt, skal HOD evaluere overgrepsmottakene i løpet av perioden 2008-2011. Overgrepsmottakene er organisert på forskjellige måter, men noen sliter med økonomi og drives på idealisme. Justisdepartementet har ønsket en lovhjemmel for overgrepsmottak, og dette ble omtalt i Prop. 91 L (2010–2011) der departementet også skriver de vil følge opp saken på egnet måte i løpet av 2011.
Hva skjer i denne saken, og hvordan vil statsråden sikre gode overgrepsmottak i hele landet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil først vise til mitt svar på spørsmål nr. 1102 fra representanten Ropstad 4. april d.å. om dette temaet. På bakgrunn av de utfordringer som er i tjenesten, mener jeg det er behov for en nærmere vurdering av blant annet ansvarsforhold knyttet til de funksjoner det er behov for at overgrepsmottakene ivaretar, før det konkluderes med hensyn til eventuell lovfesting av tjenesten. Som det også fremgår av mitt svar, vil jeg følge opp dette på egnet måte etter at overgrepsmottakene er evaluert.

Ifølge handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt 2008-2011, skulle overgrepsmottakene evalueres i løpet av planperioden. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å administrere en slik evaluering. Jeg har i høst vært i dialog med Helsedirektoratet om utformingen av oppdraget, og en utlysning vil skje i begynnelsen av 2012. Det er ønskelig å kunne presentere og følge opp resultater fra evalueringen i samarbeid med justisministeren i forbindelse med Justisdepartementets arbeid med en stortingsmelding om vold i nære relasjoner i 2012.

Oppslag i media i høst har blant annet avdekket mangelfull beredskap ved noen overgrepsmottak. Det er registrert opptil 8 timers ventetid, og det har forekommet at personer som har søkt hjelp etter voldtekt er blitt bedt om å komme tilbake dagen etter. Ett av funksjonskravene til overgrepsmottak ifølge Helsedirektoratets veileder (IS-1457), er at mottaket skal være døgnåpent.

For å kunne vurdere behovet for tiltak for å møte denne situasjonen, ba jeg Helsedirektoratet medio november om så raskt som mulig å kartlegge beredskapen ved landets 23 overgrepsmottak. En oversikt over vaktordninger, bemanning og ventetider vil utgjøre et viktig grunnlag for å kunne utforme robuste drifts- og beredskapsordninger ved mottakene. Ifølge Helsedirektoratet forventes resultater av kartleggingen før årsskiftet. Denne kartleggingen vil komme i tillegg til, og ses i sammenheng med, den planlagte evalueringen.

Overgrepsmottakene er, som jeg har nevnt tidligere, en viktig tjeneste i arbeidet med behandling og oppfølging av personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. Det er nødvendig med et godt fundament for videreutvikling av denne tjenesten.

For ordens skyld legger jeg ved mitt svar fra 4. april d.å.

Lenke til svar 4. april på spørsmål 1102:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=49841