Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:446 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vinmonopolet opplyser på sin facebookside etter spørsmål fra undertegnede at de ikke har viner fra Israel i sitt sortiment. Likevel skriver de videre: "Vi har imidlertid to viner (en rød og en hvit) i bestillingsutvalget som er laget av en israelsk produsent på Golanhøydene, men disse er i vårt sortiment merket med opprinnelsesland øvrige". Dette er underlig praksis. Det finnes mange prisbelønnede viner fra Israel og det eksisterer flere hundre vinprodusenter i Israel.
Hvorfor er det ikke vin fra Israel på Vinmonopolet?

Begrunnelse

Robert Parker's The Wine Advocate har eksempelvis rangert flere israelske viner som "outstanding" og har uttrykt begeistring for mange av vinene.
I Vinmonopolets hovedstrategi står det at

"Vi skal skape et etterlatt inntrykk av at Vinmonopolet har et av verdens beste produktutvalg, og at tilbudet vil bli vesentlig dårligere om det åpnes for vinsalg i dagligvarebutikker. Det er viktig at Vinmonopolet ligger i forkant av trender, og at vi har et spennende sortiment som kundene etterspør. Det må også ha bredde nok til å møte etterspørselen i ulike kundegrupper, samtidig som det må være en balanse mellom et bredt og dypt vareutvalg og god lønnsomhet".
Videre så står det i prop. 1 S (2011-2012), under Kap. 5631 Aksjer i Vinmonopolet, fjerde avsnitt:

"Selskapet er forpliktet til å gi leverandørene og produktene markedsadgang på like vilkår. Forbrukerne skal sikres mest mulig lik tilgjengelighet i hele landet".

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: -Alkohollovgivningen er ikke næringslovgivning, men forebyggingslovgivning. Monopolordningen er et av de viktigste tilgjengelighetsbegrensede virkemidlene vi har, og bidrar til begrenset tilgjengelighet, omsetning i kontrollerte former og fravær av privatøkonomiske interesser som motiverende for salg.

EØS-avtalen legger noen føringer for norsk lovgivning på alkoholområdet. Alkoholloven § 3-1, femte ledd fastslår at AS Vinmonopolet ikke skal forskjellsbehandle leverandører og produkter på grunnlag av nasjonalitet eller opprinnelsesland. Bestemmelsen ble tatt inn i alkoholloven i 1995 (trådte i kraft fra 1. januar 1996) og lovfester Vinmonopolets plikt til ikke å forskjellsbehandle leverandører og produkter på grunnlag av nasjonalitet eller opprinnelsesland, jf. artikkel 16 om tilpasning av statlige handelsmonopoler i EØS-loven (lov av 27. november 1992 nr. 109).

Vinmonopolets innkjøp er videre regulert av innkjøpsforskriften som sikrer lik adgang for alle grossister og produsenter. Vinmonopolets basis- og partiutvalg av produkter er satt sammen i henhold til etterspørsel. Tilfanget til basisutvalget skjer delvis via tilbudsforespørsler som Vinmonopolet utformer for å kjøpe inn produkter, og delvis via test- og bestillingsutvalget, der grossistene selv melder på produkter. Oppnår produktene i test- og bestillingsutvalg stort salg, blir de overført til basisutvalget. Dersom et produkt ikke selger tilstrekkelig, dvs. at etterspørselen ikke er stor nok, strykes produktet fra basisutvalget.

Vinmonopolet har tidligere hatt produkter fra Israel i basisutvalget, men etterspørselen var så lav at disse ble strøket i henhold til ovennevnte regel.

Vinmonopolets innkjøp av produkter til basisutvalget via tilbudsforespørsler skjer for å imøtekomme eksisterende og forventet etterspørsel. Vurderingene i forbindelse med sortimentsforvaltning og -utvikling begrunnes av sortimentskategorisering, i tillegg til innspill fra butikkrepresentantene, bransjen og kunder. Det er naturlig nok overlatt til Vinmonopolet å utarbeide tilbudsforespørsler og utvikle sortimentskategorisering.

Bestillingsutvalget og testutvalget er leverandørenes kanal. Vinmonopolet har informert meg om at det har ikke blitt påmeldt fra leverandørene vin fra Israel i bestillingsutvalget eller testutvalget de siste årene. Det er ikke uvanlig at land, produsenter og grossister ønsker varer inn i selskapets sortiment, men selskapet kan ikke forskjellsbehandle, og dermed heller ikke foreta positiv forskjellsbehandling.

Kunder kan imidlertid bestille vin fra hele verden hos Vinmonopolet. I henhold til forskrift om Vinmonopolets innkjøp er selskapet overfor forbrukere forpliktet til å levere på bestilling alle produkter som ikke er representert i produktutvalget, men som kan leveres av en grossist.

Det er også tillatt å foreta privatimport av alkoholholdig drikk innenfor gjeldende regleverk (bl.a. med innbetaling av avgifter m.m.).