Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:451 (2011-2012)
Innlevert: 12.12.2011
Sendt: 13.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede er i dag kommet over informasjon om uttalelser fra statssekretær R. Ingebrigtsen og kontreadmiral Røksund, under et møte i Canada, hvor temaet er prisen på innkjøp og drift av våre nye JSF fly. I dette møtet blir det, ifølge gitt informasjon, hevdet at det fra norsk side ble uttalt at den nye livstidskostnaden for flyene blir ca. 230 mrd. kroner i et 30 års perspektiv.
Kan statsråden bekrefte at så er tilfelle, og hvorfor er i så fall ikke Stortinget gjort kjent med denne kostnadsøkningen?

Begrunnelse

Det fremstår som totalt uholdbart dersom det er slik at regjeringen er kjent med vesentlig økte kostnader som man holder unna Stortinget. Jeg forutsetter at statsråden er kjent med informasjonsplikten man har ovenfor Stortinget og at den overholdes. Dersom mine opplysninger er riktige ser jeg fram til å høre hvorfor Stortinget ikke er informert og hva slags konsekvenser en slik fremgangsmåte har overfor statssekretæren og kontreadmiralen.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. desember 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om levetidskostnader F-35.

Stortinget ble orientert om forventede levetidskostnader knyttet til den norske F-35 anskaffelsen i St.prp. nr. 36 (2007-2008). Som Stortinget ble informert om i forbindelse med behandlingen av Innst. S nr. 441 S (2010-2011), jf. Prop 110 S. (2010-2011) om treningsflyene, og som det er informert om i brev til Utenriks- og forsvarskomiteen av 1. juni 2011, foreligger det ingen ny levetidskostnadsanalyse. Dette arbeidet pågår nå, og den oppdaterte levetidskostanalysen vil Stortinget få seg forelagt som en del av beslutningsgrunnlaget for hovedanskaffelsen av F-35. Denne er planlagt lagt frem for Stortinget som en del av den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, våren 2012.

Tallstørrelsen det refereres til er en teknisk oppjustering av de tallene Stortinget fikk seg forelagt i 2008. Årsaken til at levetidskostnadstallet er annerledes enn det som ble presentert for Stortinget i 2008 er at det presenteres tre år senere og uttrykkes i reelle kroner (uten neddiskontering). Hva den tekniske justeringen fra 2008 nåverdikroner til 2011 reelle kroner innebærer ble grundig redegjort for i forbindelse med Stortingets behandling treningsflyene våren 2011.