Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:452 (2011-2012)
Innlevert: 12.12.2011
Sendt: 13.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden bes redegjøre for arbeidet for forskrift om arbeidsforhold og krav til hjelpevergers arbeidsforhold og den nærmere oppfølgingen av forskriften?

Begrunnelse

Vergemålsloven ble nylig endret. Undertegnede har blitt kontaktet av flere hjelpeverger som etterlyser forskrift knyttet til arbeidsforhold og krav til vergenes kompetanse, som ifølge disse ikke er ferdigstilt. Vergene påpeker at dette medfører store utfordringer knyttet til deres klienter.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål er foreløpig ikke satt i kraft. Det arbeides med sikte på å sette loven i kraft 1. juli 2013, se Prop 1 S (2011-2012) s 166 og 171.

I februar 2011 ble et høringsnotat om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. sendt på høring. Høringsfristen var 9. mai 2011. Som det fremgår av høringsnotatet, er det foreslått én vergemålsforskrift og ikke noen egen forskrift om arbeidsforhold og krav til hjelpevergers arbeidsforhold. Forslaget til forskrift er til oppfølging i Justisdepartementet, og departementet vil sørge for å fastsette forskriften slik at den kan settes i kraft samtidig med den nye vergemålsloven.

Det følger av den nye vergemålsloven § 101 nr. 2 første punktum at beslutninger truffet med hjemmel i lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål skal gjelde også etter ikrafttredelsen av den nye loven. Dette innebærer at alle som i dag er oppnevnt som hjelpeverge etter gjeldende vergemålslov, vil fortsette som verge også etter at den nye loven har trådt i kraft. Det planlegges også informasjon og opplæring til eksisterende hjelpeverger/verger i forbindelse med ikraftsettingen av loven. Det vil ikke bli stilt nye krav til disse vergenes kompetanse som en direkte følge av ikrafttredelsen av den nye vergemålsloven. Men for å øke vergenes kompetanse tas det sikte på et mer kontinuerlig arbeid med veiledning og opplæring. Den nye loven gir også regler om såkalte faste verger. Dette er personer som får det å være verge som sin profesjon, og som da vil være ytterligere kvalifisert til dette.

Det følger videre av den nye vergemålsloven § 101 nr. 2 annet punktum at vedtak som treffes etter nåværende lovgivning, blant annet om hjelpevergemål og oppnevning av hjelpeverger, kan endres eller oppheves med hjemmel i den nye loven. Dette krever imidlertid vedtak av fylkesmannen etter at den nye loven har trådt i kraft.

Samlet innebærer dette at den nye vergemålsloven ikke har betydning for dagens hjelpeverger før den trer i kraft. Så lenge loven ikke er satt i kraft, kan det ikke settes i kraft forskrifter etter den nye loven.