Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:453 (2011-2012)
Innlevert: 12.12.2011
Sendt: 13.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Haugesunds Avis har den 12.12 en lengre artikkel om hvilke konsekvenser manglende fengselsplasser i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har. Varetektsfengslede må slippes fri slik at personer som har begått alvorligere forbrytelser får sone. Politiet bruker store ressurser på å kjøre fanger til andre kanter av landet.
Mener ministeren at å slippe fangene løs før endt soning er med på å ivareta det allmennpreventive hensyn straff skal ha, og mener hun at lang transport av fanger er god ressurs bruk i politiet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis minne om at denne regjeringen har økt straffegjennomføringskapasiteten mer enn noen annen regjering har gjort på svært lang tid. I tillegg til å øke kapasiteten, har regjeringen også prioritert å heve kvaliteten i soningen slik at vi kan øke tryggheten hos folk flest og gi flere straffedømte en ny mulighet i livet. Dette er ikke minst viktig for å unngå tilbakefall til ny kriminalitet. Siden regjeringsskiftet har vi foreslått og fått Stortingets tilslutning til å øke

straffegjennomføringskapasiteten med om lag 870 plasser. Til sammen er det etablert eller under etablering 657 nye fengselsplasser over nær hele landet, hvorav 251 i moderne Halden fengsel. Soning med elektronisk kontroll som hadde en kapasitet tilsvarende 150 fengselsplasser ved årsskiftet 2010-2011, vil med den siste utvidelsen behandlet av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 få en kapasitet på om lag 215 plasser i 2012. Satsingen frigjør fengselsplasser og vil bidra til å avhjelpe varetektsituasjonen.

Det er allerede iverksatt flere tiltak for å møte det økte kapasitetsbehovet i kriminalomsorgen. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 ble det bevilget ytterligere 6 millioner kroner til å utvide elektronisk fotlenkesoning til også å omfatte Agderfylkene og Akershus. Også kriminalomsorgens driftsbudsjett ble styrket med 10 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett slik at et høyt aktivitetsnivå kan videreføres, samtidig som arbeidsmiljø og tryggheten til de innsatte og ansatte ivaretas.

Justisdepartementet har også satt inn en forsterket innsats for å effektivisere saksbehandlingen i forbindelse med soningsoverføring av utenlandske innsatte. Dette

førte til en økning i antall overføringer i 2010, et arbeid som er videreført i 2011.

For å kunne tilby varetektsplasser i det omfang politiet etterspør, er det viktig å utnytte den samlede fengselskapasitet. Det innebærer at den plassen som tilbys kan medføre ekstra transport.

Det pågår kontinuerlig vurdering av kriminalomsorgens kapasitetsbehov, herunder situasjonen i Haugaland/Sunnhordland.