Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:454 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 13.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Etter flere oppslag i Dagens medisin om tester som blir brukt for å finne livmorhalskreft hos kvinner på et tidlig tidspunkt ligger det igjen en utrygghet og tvil hos meg som kvinne om man bruker de rette og de beste testene.
Så kan statsråden forsikre meg og andre kvinner om at det ikke ligger noe utrygghet i bruken av disse testene, og at man bruker dem, som ut i fra forskning, er de beste for kvinnene her i landet?

Begrunnelse

I Dagens Medisin den siste tiden har det pågått en debatt om hvor gode testordninger man har for å oppdage livmorhalskreft hos kvinner. En påstand er at RNA- basert HPV - test ikke oppdager ett av fire mulige krefttilfeller, og spørsmålet ender med hvem som tar ansvaret for at kvinner da får kreft unødvendig som resultat av en or dårlig test metode. Samtidig støtter forskere ved Stavanger sykehus den samme konklusjonen. Så viser oppslag også til at patolog ved UNN og leverandør av testen sier det stikk motsatte.
Når slike oppslag kommer må man stille seg spørsmål om de testene som er i bruk er de rette. Når man som kvinne leser dette blir man urolig og usikker på om at man virkelig oppdager kreft på et tidligst mulig tidspunkt med de testformer man har. Det er da viktig å få konstantere fra statsråden om at man bruker det beste som er av tester for å forebygge å unngå livmorhalskreft hos kvinner.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Norske kvinner skal føle seg trygge og sikre på de testene som brukes i screeningen mot livmorhalskreft.

Kreftregisteret publiserte 8. desember 2011 rapporten ”Sekundærscreening med HPV-tester i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft”. Rapporten konkluderer med at tester for humant papillomavirus (HPV) er et effektivt virkemiddel i forebygging av livmorhalskreft, men kvaliteten varierer mellom de HPV-testene som benyttes. Jeg vil vise til mitt svar på spørsmål 401 fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik, der jeg kort redegjorde for resultatene av Kreftregisterets evaluering.

Helsedirektoratet har opplyst at fra og med 1. januar 2012 vil det bli stilt nye og strengere krav til de HPV-testene som skal brukes i det nasjonale Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 1. januar 2012 vil endringer i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak og i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, tre i kraft. Disse forskriftene vil da vise til retningslinjene i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.