Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:456 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 13.12.2011
Besvart: 03.01.2012 av justisminister Grete Faremo

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Det er opprettet en egen prosjektorganisasjon for å gjennomføre anskaffelsen av nye redningshelikoptere. Det er pr. dato brukt over 100 mill. kroner på prosessen. Over 30 personer jobber med prosjektet og flere skal det bli. Og kontorfasilitetene for prosjektet skal bygges ut for 20 mill. kroner. Dette har fått bl.a. aktører i bransjen til å stille spørsmål ved pengebruken.
Vil statsråden revurdere størrelsen for prosjektorganisasjonen, og se om det kan være rom for besparelser knyttet til administrasjon og byråkrati?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til omtalen av prosjektet i Prop. 146 S (2010-2011) «Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013-2020», samt til Stortingets behandling gjennom Innst. 82 S (2011-2012).

Prosjektorganisasjonen har seks faste ansatte. Da det er behov for en bred sammensetning av kompetanse innen helikopterteknisk, helikopteroperativ, juridisk og økonomisk rådgivning, er 32 personer (ikke årsverk) i varierende omfang tilknyttet prosjektet pr i dag. Konsulentbruk gir en fleksibel tilgang på ulik kompetanse gjennom de forskjellige faser av prosjektet og er vurdert å gi den mest kosteffektive løsning over tid. Ressursbruken vil variere i ulike faser av slike prosjekter og den siste tidens oppbemanning er nødvendig for å stille godt forberedt i den meget ressurskrevende og kritiske anbuds- og forhandlingsfasen.

Anskaffelsen av nye redningshelikoptre er for tiden et av statens aller største anskaffelsesprosjekter og med betydelige konsekvenser de neste 30-40 år. Redningshelikoptre involverer løsninger som er forholdsvis avanserte og kostbare. Dette krever en omfattende vurdering før anskaffelse. Jeg er opptatt av at vi anskaffer de riktige helikoptrene og at prosessen fram dit må være ryddig og inngi tillit for alle de involverte parter.