Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:458 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Hvordan har utviklingen vært i Nav Internasjonalt fra november 2010 til november 2011 når det gjelder saksbehandlingstiden på henholdsvis sykepenger og dagpenger?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål angående sykepenger i Nav Internasjonalt fra undertegnede den 1. desember 2011 og skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) angående dagpenger i Nav Internasjonalt den 19. november 2010.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser til tidligere svar på skriftlig spørsmål om saksbehandlingstid ved NAV Internasjonalt datert 30.11.2010 og 12.12.2011 om hhv. dagpenger og sykepenger.

Økt migrasjon og stønadseksport har gitt utfordringer for Arbeids- og velferdsetaten i håndteringen av saker med utenlandstilsnitt. Dette henger dels sammen med økt omfang av saker og dels med at slike saker ofte kan være kompliserte. Systemstøtten for saksbehandlingen er heller ikke fullt ut tilpasset omfanget av de oppgavene som skal løses.

I mine svar på skriftlige spørsmål datert 30.11.2010 og 12.12.2011 redegjorde jeg for tiltak som er satt i verk i Arbeids- og velferdsetaten for å redusere saksbehandlingstiden. Jeg nevnte blant annet organisatoriske tiltak, økt bemanning, forbedring av arbeidsmetodikken og kompetansehevende tiltak. Som følge av iverksatte tiltak er saksbehandlingstiden ved NAV Internasjonalt redusert på noen områder.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at saksbehandlingstiden ved NAV Internasjonalt på søknader om dagpenger som er fullstendige og korrekt utfylt var 8 uker i november 2010. Saksbehandlingstiden er nå redusert til 2 uker. Denne saksbehandlingstiden har vært stabil siden juni 2011.

Saksbehandlingstiden for blankett E301 var 14 uker i november 2010. I desember 2010 var den en kort periode oppe i 28 uker. Iverksatte tiltak har resultert i en betydelig nedgang i saksbehandlingstiden i 2011, og den var i november i år på 7 uker. Det arbeides for ytterligere å redusere saksbehandlingstiden for blankett E301.

I november 2010 var saksbehandlingstiden for sykepengesaker ved NAV Internasjonalt 8 uker. Saksbehandlingstiden økte til 18 uker i september og oktober 2011. Som et resultat av iverksatte tiltak har det imidlertid vært nedgang i saksbehandlingstid fra oktober i år. Ved utgangen av den første uken av desember var saksbehandlingstiden redusert til 11 uker. Dette er fortsatt for høyt, og jeg legger vekt på at Arbeids- og velferdsetaten fortsetter arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden på dette området.

Det er betydelige utfordringer på utenlandsområdet. For å møte disse utfordringene, ikke minst i lys av økt migrasjon og stønadseksport, vil departementet sammen med direktoratet gå gjennom utenlandsområdet med sikte på å vurdere status på området, herunder kartlegge kritiske utfordringer, mulige tiltak og hva som er en realistisk plan for gradvis forbedring, herunder økt saksbehandlingskvalitet.