Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:460 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange utenlandske transportører har en stor konkurransefordel i det norske markedet, og forskrift om internasjonal person- og godstransport samt kabotasje begrenser derfor retten utenlandske operatører har til å ta oppdrag internt i Norge.
Kan statsråden garantere at ingen selskaper der statsråden er generalforsamling benytter seg av ulovlig kabotasje, hvordan kontrolleres det at dagens regelverk følges, og hvilke straffemuligheter har blitt benyttet ovenfor dem som driver med ulovlig transport?

Begrunnelse

Jeg har tidligere tatt opp spørsmålet om ulovlig kabotasje i blant annet skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1744 (2010-2011) til justisministeren.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg ser alvorlig på brudd på kabotasjereglene. Reglene for kabotasje i godstransport ble strammet inn med virkning fra 1. juli 2011. Jeg forutsetter at reglene blir fulgt i praksis.

Jeg reagerer sterkt på avsløringen av at en polsk transportør på oppdrag for Posten Norge er blitt tatt for ulovlig kjøring, og har bedt Posten Norge om en redegjørelse for forholdet.

Posten Norge har satt i gang en fullstendig gjennomgang av alle transportoppdrag i hele konsernet, både faste oppdrag og enkeltoppdrag, for å sikre at det ikke forekommer brudd på kabotasjereglene. Rutiner og kontroll med underleverandører innskjerpes også, slik at dette ikke skal gjenta seg.

Kontrollvirksomheten til Statens vegvesen utføres primært for å ivareta trafikksikkerheten, herunder også å sikre like konkurransevilkår. Kontrollpersonalet er derfor pålagt å føre kontroll med kabotasjevirksomhet.

Kontroll med kabotasje gjøres som ledd i ordinær dokumentkontroll. Dokumentasjon for det innkommende internasjonale transportoppdraget og dokumentasjon for etterfølgende transportoppdrag, skal kontrolleres. Dette vil i praksis bety kontroll av fraktbrev. Oppdraget som er beskrevet i fraktbrevet regnes som én tur. Kontrollmyndighetene kontrollerer opplysningene i de aktuelle dokumentene opp mot informasjon som skal følge kjøretøyet etter annen lovgivning, for eksempel fartsskriver, eller ved å kontakte oppdragsgiver. Det er også mulig å hente ut informasjon fra tidligere kontroller for å kartlegge transportoppdragene.

Dersom Statens vegvesen ved kontroll avdekker ulovlig kabotasje, hjemler yrkestransportlova §§ 40, jf. 41, bruksforbud inntil lovlig transport kan utføres. Det vil si at det kreves avlasting, og tom motorvogn tillates å kjøre ut av landet. I tillegg anmeldes overtredelsen til politiet, som har ansvaret for videre oppfølging. Straffesanksjon for overtredelse av kabotasjereglene i henhold til yrkestransportlova § 41 er bøter.

Politiet har tilsvarende kontrollkompetanse etter yrkestransportlova som Statens vegvesen, og kontrollen foregår etter de samme retningslinjer.