Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:462 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 28.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Kyotoavtalen skal videreføres fra 2013. Norsk kvotepolitikk er sterkt knyttet til EUs kvotepolitikk. Det er ulike oppfatninger av om noen/mange/alle CO2-kvoter fortsatt vil tildeles vederlagsfritt fra 2013 til ulike bransjer.
Hvilke avklaringer finnes om tildeling av vederlagsfrie kvoter til prosessindustrien og kraftverk basert på fossile brennstoff (kull, gass eller olje)?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det reviderte kvotedirektivet med tilhørende rettsakter skal innlemmes i EØS-avtalen. EFTA-landene forhandler nå med EU-kommisjonen om en forhandlingsløsning med få tilpasninger.

Tildeling av vederlagsfrie kvoter til norsk landbasert industri vil etter 2013 foretas etter tildelingsreglene som følger av det reviderte kvotedirektivet, underliggende rettsakter og veiledninger. Disse reglene bestemmer hvor mange vederlagsfrie kvoter prosessindustrien og kraftprodusenter vil få. Hovedregelen i det reviderte kvotedirektivet er at utslipp fra elektrisitetsproduksjon ikke vil få tildelt gratiskvoter. Det finnes imidlertid noen unntak. Blant annet vil det kunne tildeles vederlagsfrie kvoter til kraftvarmeverk som er definert som høyeffektive. Klima- og forurensningsdirektoratet arbeider nå med å utarbeide en tildelingsplan for norskeinstallasjoner. Den norske tildelingsplanen utarbeides på grunnlag av det detaljerte regelverket som er utformet i EU under det reviderte kvotedirektivet.

Den norske tildelingsplanen kan ikke endelig ferdigstilles før direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og det nødvendige lovverket er på plass i Norge. Forslag til endringer i klimakvoteloven som gjennomfører revidert kvotedirektiv i norsk regelverk legges fram for Stortinget i 2012.