Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:464 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 27.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Stortinget har innført grønne sertifikater. Ordningen er ment å gi over 26 TWH mer fornybar kraft inn det norske markedet. Dette vil trolig redusere prisnivået i kraftmarkedet. Det verserer dog mange antakelser om hvordan markedseffektene vil utspeile seg. Noen frykter stort kraftunderskudd, som vil medføre kraftig prisfall. Det skaper gode tider for forbrukere, men vil påvirke investeringsvurderinger for produsenter.
Hvilke analyser er gjort vedrørende sertifikatenes effekt på kraftmarkedet?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Gjennom Stortingets vedtak om å innføre et elsertifikatmarked har Norge sammen med Sverige som mål å øke elproduksjon fra fornybare energikilder tilsvarende 26,4 TWh i 2020.

Alle støtteordninger til kraftproduksjon vil påvirke engrosprisen på strøm. Effektene av slike støtteordninger over tid vil imidlertid avhenge av flere forhold, blant annet av den langsiktige, samlede forbruksutviklingen i de nordiske landene og hvor godt kraftmarkedene er integrert med resten av Europa gjennom overføringsforbindelser. Virkningen vil også variere på kort sikt avhengig av den løpende utviklingen i andre faktorer som temperaturer, tilsig og prisutviklingen på andre energibærere. De senere årene har vist at det er stor variasjon i forbruksutviklingen, blant annet som følge av temperaturer og konjunkturer. Også vannkraftproduksjonen har vist store variasjoner.

Det er derfor vanskelig å anslå hvor mye elsertifikatordningen vil påvirke strømprisen fram til 2020, selv om en økning i produksjonen isolert sett vil gi en reduksjon i prisen på elektrisitet. Resultatet av slike analyser avhenger også av hva en sammenligner med.

Det eksisterer en rekke analyser av virkningene av innføringen av et elsertifikatmarked. Departementet har ikke full oversikt over disse. I de studiene som er gjort tidligere på oppdrag av Olje- og energidepartementet, er det konkludert ulikt om effektene på kraftmarkedet.