Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:466 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 28.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsministeren har i forbindelse med klimaforhandlingene i Durban skrytt av at Norge overoppfyller våre Kyoto forpliktelser. Overoppfyllelse av Kyoto-målene kan skje gjennom reelle CO2-kutt i Norge, kvotehandel blant Kyoto-landene eller gjennom oppretting av CDM kvoter. Det ville vært nyttig om man viste hvordan overoppfyllelse av Kyotoforpliktelsene faktisk skal skje.
Kan statsråden gi en oversikt for regnskap og videre budsjett for hvordan Norge skal innfri Kyoto-avtalen samt den selvpålagte overoppfyllelse?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utslipp av klimagasser fra norsk territorium anslås til 54 mill. tonn CO2-ekvivalenter som et årlig gjennomsnitt for Kyoto-perioden 2008 – 2012. Flere ulike elementer skal sikre at Norge overholder forpliktelsene under Kyotoprotokollen samt overoppfyllelsen. Det vises til Nasjonalbudsjettet 2012, tabell 3.17 der Norges regnskap i forhold til Kyotoprotokollen gjennomgås.

For det første er Norge gjennom Kyotoprotokollen tildelt en årlig mengde kvoter som tilsvarer 50,1 mill. tonn CO2-ekvivalenter. For det andre bidrar Norges deltakelse i EUs kvotesystem for bedrifter også til oppfyllelse av Kyoto-forpliktelsen vår. EU-kvoter som bedriftene leverer inn til oppgjør for utslippene sine, konverteres til Kyoto-kvoter og benyttes til oppgjør for Norges utslippsforpliktelse under Kyoto-protokollen. Norske kvotepliktige virksomheter kan i perioden 2008-2012 forventes å levere årlig om lag 5 mill. tonn flere EU-kvoter til norske myndigheter enn de EU-kvoter Norge samlet sett utsteder. Dette innebærer en netto import av EU-kvoter tilsvarende om lag 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter per år, som bidrar til å oppfylle Norges Kyoto-forpliktelse.

Staten kjøper i tillegg klimakvoter gjennom Kyoto-mekanismene. Finansdepartementet er ansvarlig for statens kvotekjøp, som skal sikre at Norges mål overholdes. I Nasjonalbudsjettet 2012 er det anslått at staten har et behov for å kjøpe 4 mill. tonn kvoter per år gjennom Kyoto-mekanismene for å nå målet om overoppfyllelse. For perioden 2008–2012 gir dette et samlet kjøpsbehov på om lag 20 mill. tonn.

Regjeringen har i Nasjonalbudsjettet 2012, avsnitt 3.9.5 redegjort nærmere for hvordan Norge vil oppfylle utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen for 2008-2012 og overoppfyllelsen på 10 prosent.