Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:469 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Mener finansministeren regelverket rundt beskatning av fordel ved bruk av arbeidsgivers bil fungerer tilfredsstillende, og praktiseres tilfredsstillende av skattemyndighetene, og hvordan mener finansministeren dagens praksis harmonerer med Stortingets intensjon med regelverket?

Begrunnelse

Flere kraftlag er kommet i en vanskelig situasjon med hensyn til skattereglene for beskatning av antatt fordel ved bruk av arbeidsgivers bil. Fra skattemyndighetene har de fått informasjon om at de må betale skatt for ”privat bruk av vaktbilen” som benyttes av vakthavende elverksmontør og overordnet vakt.
Ved feil på nettet, brann eller ulykker hvor elektrisitet er involvert, må (etter lovverket) vakthavende elverksmontør og overordnet vakt rykke ut for å beskytte liv, helse og hindre skader på verdier. Innen kraftbransjen må det være minimum to ansatte tilstede for å jobbe på nettet, hvorav en skal kunne håndtere nettbrytere og ha sikkerhetskurs.
Av erfaring fra tidligere henvendelser har jeg inntrykk av at skattemyndighetene ikke beskatter faktisk bruk, men hvorvidt man har mulighet til å bruke arbeidsgivers bil privat. Selv om det i praksis er begrenset mulighet for privat bruk, eller dette kan være direkte udelikat som følge av arbeidets art (eks. rørleggerbiler), synes skattemyndighetene å ha en lav terskel for å legge ned påstand om sannsynlig privat bruk og dermed fordelsskatt.
En konkret bedrift jeg kjenner til installerte også elektroniske kjørebøker i bilene, slik at det er mulig for skattemyndighetene å kontrollere hvor mye bilene går på vaktene.
Dette hjalp heller ikke på skattevesenets vurderinger av fordelen med privat bruk av vaktbilen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Gjeldende bestemmelser og retningslinjer for firmabilbeskatning bygger på at skattytere som faktisk benytter arbeidsgivers bil privat, skal fordelsbeskattes for dette. Slik beskatning er fullt ut i samsvar med prinsippene om et nøytralt skattesystem med brede skattegrunnlag og lave skattesatser. Disse prinsippene er det bred tverrpolitisk oppslutning om i Stortinget, og de har ligget til grunn for det meste av skattepolitikken de siste 20 årene. I prinsippet må skattesystemet innrettes slik at all avlønning skattlegges likt, uavhengig av om lønnen ytes i form av kontanter eller naturalytelser.

Systemet for fordelsbeskatning av privat bruk av arbeidsgivers bil ble vesentlig forenklet i 2005 gjennom overgangen til en prosentligningsmodell. Gjeldende firmabilbeskatning er basert på en sjablong som baseres på bilens verdi som ny, men som ikke avhenger av omfanget av den private bruk. For personbiler mv. som omfattes av sjablongreglene er det tilstrekkelig å konstatere om bilen brukes privat eller ikke. Fordelingen mellom tjenstlig og privat bruk er det derimot ikke nødvendig å ta stilling til, og man slipper derved mange vanskelige bevisspørsmål. Også kjøring mellom hjem og arbeidssted regnes i utgangspunktet som privatkjøring (arbeidsreiser). En ansatt med slik arbeidsreisebruk av firmabilen blir derfor sjablongbeskattet, selv om bilen ikke brukes i fritiden ellers. For så vidt er det riktig oppfattet at sjablongreglene i en del tilfeller fungerer som beskatning av adgangen til privat bruk. For de fleste typer firmabiler vil det imidlertid generelt være høy sannsynlighet for at tilgjengeligheten hjemme i fritiden leder til også annen privatkjøring enn arbeidsreisene.

I særlige typetilfeller skal det skje en konkret, individuell beregning av den skattepliktige fordelen Det gjelder blant annet for ansatte som disponerer biler som ikke er egnet for alminnelig privat bruk, men som brukes til arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted. Som eksempel nevnes visse, spesialinnredede varevogner mv. som det kan være praktisk å ha med hjem, ev. for beredskap der, men hvor egnethet og sannsynlighet for annen privatbruk er svært lav pga. bilens beskaffenhet. Da gjelder ikke sjablongreglene, forutsatt at bilen heller ikke faktisk brukes privat utover selve arbeidsreisene. I stedet begrenses da fordelsbeskatningen til å gjelde den faktiske arbeidsreisekjøringen mellom hjem og arbeidssted.

I regelverket er det altså en slik unntaksregel fra den sjablongmessige fordelsbeskatningen som spørsmålsstillingen fra representanten Svendsen dreier seg om. Det videre spørsmål gjelder utformingen og praktiseringen av denne unntaksregelen.

Unntakskriteriene – uegnethet for privat bruk og ingen faktisk, privat bruk utover arbeidsreisene – kan være krevende å praktisere. I hovedsak dreier dette seg om individuelle vurderinger av fakta og bevis. I den årlige Lignings-ABC gir Skattedirektoratet nærmere anvisninger om praktiseringen. Kriteriet uegnet for privat bruk praktiseres relativt strengt, fordi også bl.a. toseters kassevogner og små lastebiler (pickup) godt kan brukes privat dersom ikke innredning, last eller smussforhold mv. hindrer dette i praksis. Bevisvurderingen av anførsler om ingen faktisk, privat bruk utover arbeidsreisene må gjøres ut fra de foreliggende opplysninger og brede sannsynlighetsvurderinger. Gjennom klageordningen i ligningsforvaltningen kan skattyterne få overprøvd skattekontorets vurderinger dersom de oppfattes å være for strenge.

Slik regelverket er utformet, er det ingen unntaksgrunn fra sjablongbeskatningen at en biltype ligger i et mellomsjikt mellom å være velegnet eller uegnet til privat bruk (delvis egnet). Det samme gjelder sannsynligheten for at slike delvis egnede biler brukes en del mindre privat enn velegnede biler. Det ville komplisere regelverket og dets praktisering dersom slik forhold skulle hensyntas. Ut fra dette kan jeg ikke se noe akutt behov for noen revisjon. Men departementet vil følge med i skatteetatens praktisering, med sikte på om erfaringene kan tilsi justeringer.

I visse tilfeller kan kjøring mellom hjem og arbeidssted klassifiseres som tjenestereise (yrkesreise) istedenfor som privat arbeidsreise. Slik kjøring med firmabil vil ikke utløse den ovennevnte sjablongbeskatning.