Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:470 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den 25.11.2011 inviterte NSB politikere, næringsliv, miljøaktivister og fylkesmann på togtur fra Koengen til Minde. Turen viste frem muligheten for utbygging av eksisterende togtrase til hhv. Åsane bydel, Fyllingsdalen og Flesland. JBV avviser NSBs mulighetsstudie. Det hindrer videre arbeid med dette viktige jernbanebaserte transportprosjektet i Bergen at de to etatene JBV og NSB ikke er samstemt. Prosjektet må inn i NTP 2014-2023.
Vil statsråden sørge for samordning mellom JBV og NSB sentralt for å sikre fremdrift?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til svar på flere liknende spørsmål, sist i mitt brev av 1. juli 2011.

Strategier for å løse fremtidige transportbehov i Bergensområdet er blant annet drøftet i KVU for transportsystemet i Bergensområdet. Arbeidet med KVUen har vært ledet av Statens vegvesen, og både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har vært involvert i KVU-arbeidet. Bergen kommune arbeider med planer for å forlenge bybanen fra Nesttun i retning Flesland, og på sikt også forlengelse av bybanen til Åsane. En jernbane med persontrafikk mellom Åsane og Flesland ville dekket mye av det samme markedet som bybanen på samme strekning.

NSB har på eget initiativ utarbeidet en mulighetsstudie for en fremtidig jernbane mellom Åsane og Flesland. Materialet har vært presentert offentlig av NSB ved en rekke anledninger. NSB har understreket overfor departementet at mulighetsstudien ikke innebærer en prioritering av dette prosjektet fremfor andre viktige jernbaneprosjekter fra NSB sin side siden det er mange store investeringsbehov i norsk jernbane.

Det er Jernbaneverket som har ansvaret for å planlegge fremtidige utbyggingsprosjekter på jernbanen i Norge. Jernbaneverkets planforslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023 skal legges frem i slutten av februar 2012. I retningslinje 2 til etatens planarbeid fremkommer det blant annet at Jernbaneverket har et sentralt ansvar for å vurdere totaliteten i samspillet mellom infrastruktur og togtrafikk. Samferdselsdepartementet har derfor bedt etaten, gjerne i dialog med togselskaper,

beskrives hvordan persontransportilbudene bør utformes på mellomlang og lang sikt, for å utnytte togets egenskaper i samspill med andre transportformer for å dekke befolkningens og næringslivets transportbehov.