Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:471 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden i samarbeid med justis- og finansminister sørge for at det bevilges penger og etableres kontrollplass ved E6 Svinesund, sydlig retning?

Begrunnelse

Vi vet at valuta smugles ut av landet og at tyvgods tilsvarende fraktes ut denne veien. Særlig over Norges viktigste landfaste grensestasjon ved Svinesund / Halden.
Samtidig vet vi at både valuta og annet tyvgods fraktes ut over denne grenseovergangen.
I dag kan tollvesenet ikke stoppe biler på vei ut av landet, uten at det koster mye og krever lang tids planlegging.
Tollregion Øst har påpekt dette i eget brev til Toll - og avgiftsdirektoratet september 2011.
Det er gjennomført et arbeide som understreker behovet for opparbeidelse av en kontrollplass for alle tre kontrolletatene og tollvesenets behov er oppsummert i regionens brev til Statens vegvesen 6.6.11.
Tilbakemeldt notat til tolletaten viser et kostnadsanslag for en slik kontrollplass på kr 3,8 mill kroner.
Det koster mellom 20 - 25 000 kroner å få Mesta til å skilte ned farten på E6 og pense trafikken inn i et felt.
Nok en gang henvises en slik investering til Nasjonal transportplan 2014-2023.
Kontrollplassen er avgjørende for at tollvesenet skal kunne utføre kontroller av valutasmugling og annen eksportkontroll på en god måte.
Opprinnelig var en slik kontrollplass prosjektert inn i nye E 6 arbeidet og at deler av kontrollplass og bomsystem står igjen fra den gang.
Tollvesenet får tips om så vel valutasmugling og frakt av mulig tyvgods over grensen, men står uten mulighet for å ta ut kjøretøy på denne siden av E6, sydlig retning.
Dette er en sak som berører minst 3 statsråder; finansminister, justisminister og samferdselsminister.
Spørsmålsstilleren stiller seg meget undrende til at et slikt spørsmål henvises til Nasjonal transport plan.
Det er grunn til å tro at en slik relativt liten investering vil bære seg i møte med de verdier som kan beslaglegges og slik sett gagne den norske stat.
Foruten at det vil være et godt og nødvendig signal om at slike kontroller finner sted på vei ut av Norge langt mer tilrettelagt enn i dag!

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med utbyggingen av E6 til firefelts veg over Svinesund ble det anlagt tollstasjon og vekt-/kontrollstasjon i nordgående retning for å ivareta nødvendig kontrollvirksomhet av kjøretøy og gods inn i landet. Norsk tollkontroll av trafikk til utlandet var forutsatt å skulle foregå på den svenske tollstasjonen. Det ble derfor bare etablert en liten kontrollplass i sørgående retning for å kunne foreta teknisk kontroll av kjøretøy på veg ut av Norge. I 2005 ble dette ansett som en hensiktsmessig løsning.

Politiet og Tollvesenet har de senere årene registrert en sterk økning av mobil vinningskriminalitet. Behovet for kontroll på landegrensene er derfor betydelig større i dag enn i 2005. På denne bakgrunn har Politiet, Tollvesenet og Statens vegvesen sett på mulighetene for å utvide dagens kontrollplass i sørgående retning. I følge Statens vegvesen er det avtalt et møte tidlig i januar 2012 for å gå gjennom de anbefalingene som den felles arbeidsgruppa har kommet fram til. Så snart det foreligger en endelig avklaring av aktuelle tiltak og kostnader, vil jeg ta initiativ til at det også blir avklart hvordan tiltakene eventuelt skal finansieres.