Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:473 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kystvakten innbringer tidvis fiskefartøy i Barentshavet for uregelmessigheter enten knytta til ulovlig utkast av fisk eller bruk av fangsredskap som ikke antas å være iht. regelverket.
Er samtlige innbrakte fiskebåter som kystvakten har innbrakt blitt bøtelagt eller straffet, eller er det fartøy som trass innbringelse ikke har fått fellende pålegg?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet gjelder den strafferettslige oppfølgingen av brudd på fiskerilovgivningen. Behandlingen av enkeltsaker på strafferettsområdet, herunder brudd på fiskerilovgivningen, hører under påtalemyndigheten som ledes av Riksadvokaten. Justisministeren kan ikke instruere om behandlingen av enkeltsaker, og det rapporteres heller ikke til justisministeren om behandlingen av enkeltsaker eller de påtalemessige vurderinger som gjøres i disse.

På bakgrunn av spørsmålet er det imidlertid rettet en henvendelse til påtalemyndigheten. Riksadvokatembetet opplyser at de har forespurt statsadvokaten i Troms og Finnmark med sikte på situasjonen i Barentshavet, og statsadvokaten i Rogaland for så vidt gjelder Norskehavet og Nordsjøen.

Statsadvokaten i Troms og Finnmark, som også har vært i kontakt med Kystvakten, har ikke funnet tilfeller de senere år der innbringelse for ulovlig utkast av fisk eller redskapsfeil, ikke har endt med positiv påtaleavgjørelse. Det er videre opplyst at situasjonen for de andre havområdene synes å være den samme. Med svært få unntak ender oppbringelser med positiv påtaleavgjørelse. I hovedsak vil det være tale om bøteforelegg, oftest mot skipper, og dessuten inndragning rettet mot rederi/oppdragsgiver.