Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:477 (2011-2012)
Innlevert: 14.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når kan vi forvente at Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt, som er blant de lavest bemannede i landet, får tilført de nødvendige ressurser som skal til for å kunne utøve en fullverdig polititjeneste?

Begrunnelse

Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt har over lang tid vært underbemannet og vært blant de lavest bemannede distrikt i landet. Dette har medført bl.a. at man ikke har hatt kapasitet til å rykke ut i alvorlige situasjoner som slagsmål, promillekjøring og drapstrusler. En slik situasjon er fullstendig uholdbar og skaper nå økende utrygghet i befolkningen.
Ifølge oppslag i Haugesunds Avis 28. november er situasjonen nå ytterligere forverret. Avisen viser til tall fra Politidirektoratet samt uttalelser fra avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland som vedgår at politidekningen har gått ned fra 2010 til 2011.
Tidligere justisminister Knut Storberget har i tidligere svar til undertegnede lovet en gjennomgang av dagens ressursfordelingsmodell i forbindelse med resultatreformen, mens justisminister Grete Faremo ifølge samme avisoppslag ikke ønsker å fremskynde dette arbeidet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har siden regjeringen tiltrådte fått økt sitt budsjett jevnlig. Jeg viser til St.prp. nr.1/Prop. 1 S for denne perioden, hvor dette fremgår. Budsjettet for 2012, som ble vedtatt i Stortinget den 2. desember, vil bli fordelt av Politidirektoratet.

I mitt svar i Stortingets spørretime den 23.11.2011 angående ressurser til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, redegjorde jeg for budsjettutviklingen, styringssystemet og dagens ressursfordelingsmodell. Jeg bekreftet også overfor Stortinget at ressursfordelingsmodellen vil bli gjennomgått. Det er ikke riktig som representanten hevder i sin begrunnelse for spørsmålet, at jeg «ikke ønsker å fremskynde dette arbeidet». Siden fordelingsmodellen er knyttet til politidistriktsstrukturen, kan det ikke foretas en full revisjon av modellen før etter at beslutning om eventuell ny politidistriktsstruktur foreligger.